Arvoden och ersättningar

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman den 4 april 2017 baserat på förslag från valberedningen. Stämman beslutade även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, andra förmåner och pension.

Total ersättning till styrelseledamöter valda av årsstämman uppgår till 2 330 000 kr i styrelsearvode och 600 000 kr i arvode för utskottsarbete. Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma i april 2018. Fördelningen av arvodena framgår av tabell nedan.

Ersättning till ledande befattningshavare inklusive incitamentsprogram

Ersättningen till VD och andra medlemmar av koncernledningen består av fast lön, rörlig lön, långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, övriga förmåner samt pension. Ersättning, inklusive långsiktigt aktiebaserat program för 2015 beskrivs nedan.

Ersättningar

Ersättningar till styrelse, koncernledning och revisorer
Ersättningar till styrelsen, Tkr Styrelsearvode, grundlön Utskotts- arvode Rörlig lön intjänad under året, betalas följande år Rörlig långsiktig aktiebaserad ersättning Övriga
förmåner
Summa Pensions-kostnader Totalt Pensions-förpliktelser
Styrelsens ordförande                  
Lilian Fossum Biner (1) 413 33 - -   - 446 - 446 -
Caroline Sundewall (2) 203 50 - -   - 253 - 253 -
                     
Styrelseledamöter                    
Olof Svenfelt2 93 33 - -   - 126 - 126 -
Adriaan Nühn 283 117 - -   - 400 - 400 -
Mikael Svenfelt 283 50 - -   - 333 - 333 -
Mikael Norman 283 100 - -   - 383 - 383 -
Lottie Knutson 283 -   -   - 283 - 283 -
Hans Porat (1) 190 67   -   - 257 - 257 -
Camilla Svenfelt (2) 190 - - - - 190 - 190 -
Total 2 221 450 - - - 2 671 - 2 671 -
                     
Ersättningar till VD och koncernledning, Tkr                    
David Nuutinen, VD/Koncernchef (3) 3 516 - - -446 (4) 306 3 376 - 3 376 -
Danko Maras tf VD/Koncernchef/CFO (5) 1 017 - 811 280   38 2 146 339 2 485 -
Övrig koncernledning, 10 personer (6) 19 550 - 8 013 3 725 1 733 33 021 5 699 38 720 -
Total 24 083 - 8 824 3 559 2 077 38 543 6 038 44 581 -
                     
Ersättning till revisorer, Mkr                  
Revisionsarvode 5                  
Övriga arvoden                    
Skatterådgivning 0                  
Revisionsnära rådgivning 1                  
Övrigt 0                  
Totala övriga arvoden 1                  
Total ersättning till revisorer 6                  
                     
1) Invald 12 april 2016                    
2) Avgick 12 april 2016                    
3) Slutade 31 augusti 2016                    
4) Avser återföring av aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2015 och 2016. Återföringen var inte kassaflödespåverkande.
5) Tillträdde 1 september 2016
6) Övrig koncernledning bestod av 10 personer från 1 januari 2016 till 1 juni 2016. Under perioden 1 juni till 1 september 2016 bestod övrig koncernledning av 9 personer. Från den 1 september 2016 bestod övrig koncernledning av 8 personer. 
 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att ersättningen till VD och övriga personer i koncernledningen samt andra befattningshavare, direkt underställda VD, ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner och pension.

Då styrelsen finner det lämpligt ska befattningshavarna ifråga även erbjudas att delta i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, vilka ska beslutas av bolagsstämman.

Eventuell rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och vara begränsad till motsvarande en fast årslön. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön i tillägg till uppsägningstiden.

Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas. Pensionsåldern ska vara lägst 60 år och högst 67 år.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter årsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ämnen

, , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Carnegie Small och Mid Cap Seminarium i Stockholm

6 september 2017

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017