Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse VD samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen svarar även för att koncernen har en lämplig struktur så att styrelsen på bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över de i koncernen ingående dotterbolagen samt att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Minst en gång per år ska styrelsen utan närvaro av bolagsledningen träffa bolagets revisor, samt fortlöpande och minst en gång per år utvärdera verkställande direktörens arbete.

Styrelsen har under 2016 genomfört nio ordinarie sammanträden varav ett konstituerande, samt fyra extra sammanträden. Den verkställande direktören och ekonomi- och finansdirektören, tillika styrelsens sekreterare, deltar båda på styrelsens sammanträden. Andra tjänstemän deltar vid behov som föredragande av särskilda ärenden.

Styrelsen ser över och fastställer årligen följande instruktioner och policyer:

 • Arbetsordning för styrelsen
 • Instruktion för verkställande direktören
 • Instruktion för finansiell rapportering
 • Arbetsordning och instruktion för Revisionsutskottet
 • Arbetsordning och instruktion för Ersättningsutskottet
 • Uppförandekod (Code of Conduct)
 • Kommunikations- och IR-policy
 • Finanspolicy
 • HR-policy
 • Insiderpolicy
 • Försäkringspolicy
 • Policy för intern kontroll
 • IT-säkerhetspolicy
 • Fusions- och förvärvspolicy
 • Policy om Bedrägeri och whistleblower (anonym rapportering av överträdelser mot lagar, uppförandekod eller andra regler inom Cloetta)
 • Policy mot mutor och korruption
 • Sankontionspolicy

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Carnegie Small och Mid Cap Seminarium i Stockholm

6 september 2017

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017