Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio stämmovalda ledamöter.

årsstämman den 4 april 2017 fastställdes att styrelsen ska ha sju stämmovalda ledamöter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma, som beräknas hållas i april 2018, består styrelsen av Lilian Fossum Biner (ordförande), Lottie Knutson, Mikael Norman, Adriaan Nühn, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Som ny ledamot i styrelsen valdes Mikael Aru.

Därtill har arbetstagarorganisationerna utsett två arbetstagarledamöter till styrelsen, Lena Grönedal och Mikael Ström samt som suppleanter Shahram Nikpour Badr och Christina Lönnborn.

Tabellen nedan avser styrelsen 2016.

 

Närvaro

        Arvode 2)   Närvaro 4)
Bolagsstämmovalda ledamöter 1) Nationalitet Invald år Född år Styrelsearvode Utskottsarvode Oberoende 3) Styrelsemöten Revisionsutskott Ersättningsutskott
Ordförande                  
Lilian Fossum Biner Svensk 2016 1962 620 000 50 000 Ja/Ja 14/14   5/5
Ledamöter                  
Camilla Svenfelt Svensk 2016 1981 285 000   Ja/Nej 14/14    
Hans Porat Svensk 2016 1955 285 000 100 000 Ja/Ja 13/14 4/4  
Lottie Knutson Svensk 2015 1964 285 000 - Ja/Ja 14/14    
Mikael Norman Svensk 2015 1958 285 000 100 000 Ja/Ja 14/14 4/4  
Adriaan Nühn Holländsk 2012 1953 285 000 150 000 Ja/Ja 9/14 3/4 5/5
Mikael Svenfelt Svensk 2008 1966 285 000 50 000 Ja/Nej 14/14   5/5
                   
1) Utbildning och övriga uppdrag framgår på sidorna 88-89.            
2) Arvoden avser fastställda belopp fr o m årsstämman den 12 april 2016 t o m årsstämman 4 april 2017. Styrelsearvode till styrelsens ordförande utgår med 620.000 kr och till envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna med 285.000 kr. Arvode för utskottsarbete utgår med 100.000 kr till ledamot i revisionsutskottet och med 50.000 till ledamot i ersättningsutskottet. För ytterligare detaljer, se not 6.            
3) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen / till den största aktieägaren.            
4) Närvaro avser möten fr o m det konstituerande mötet efter årsstämman den 12 april 2016 t o m avgivandet av denna årsredovisning i mars 2017.            

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Carnegie Small och Mid Cap Seminarium i Stockholm

6 september 2017

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017