Finansiella mål

Cloettas närhet till kunderna och konsumenterna, kännedom om lokala och regionala marknadsförhållanden i kombination med starka lokala varumärken, effektiv produktion och innovationskraft är viktiga konkurrensfaktorer för fortsatt tillväxt.

Organisk försäljningstillväxt

Långsiktigt är Cloettas målsättning att öka sin försäljning organiskt i minst samma takt som marknaden.

Kommentar till utfall 2017

Den historiska tillväxten på de marknader där Cloetta är verksamt har varit en till två procent per år beroende på segment. Under 2017 uppgick Cloettas organiska tillväxt till –1,2 procent, främst beroende på specifika utmaningar på ett par marknader.

EBIT-marginal

Målet är en justerad EBIT-marginal om minst 14 procent.

Kommentar till utfall 2017

Den justerade EBIT-marginalen har minskat under året, vilket främst beror på förvärvet av Candyking, som före synergier har betydligt lägre marginaler, men också på grund av lägre produktionsvolymer och försäljning.

 

Skuldsättning

Det långsiktiga målet är att nettoskuld/EBITDA ska vara omkring 2,5 ggr.

Kommentar till utfall 2017

Cloetta har under 2017 för andra året i rad uppnått det långsiktiga skuldsättningsmålet gällande skuldsättningsgraden. Nettoskulden/EBITDA uppgick till 2,39 ggr, vilket är något bättre än målet om 2,5 ggr.

 

Utdelningspolicy

Långsiktigt har Cloetta för avsikt att dela ut 40–60 procent av resultatet efter skatt.

Kommentar till utfall 2017

För andra året i rad nåddes det långsiktiga skuldsättningsmålet om en nettoskuld/EBITDA på 2,5 ggr. Mot bakgrund  att årets resultat är lägre än föregående år, föreslår styrelsen därför en oförändrad utdelning om 0,75 kr per aktie för 2017, vilket motsvarar 54 procent av resultatet exklusive effekt av nedskrivning av avyttrad verksamhet inklusive skatteeffekt och övriga jämförelsestörande poster. Därutöver föreslår styrelsen, med anledning av vederlaget från avyttringen av Cloetta Italien, en extra utdelning om 0,75 kr per aktie.

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

26 april 2019

Cloetta Roadshow

28 april 2019 - 2 maj 2019