Finansiella mål

Cloettas närhet till kunderna och konsumenterna, kännedom om lokala och regionala marknadsförhållanden i kombination med starka lokala varumärken, effektiv produktion och innovationskraft är viktiga konkurrensfaktorer för fortsatt tillväxt.

 

Organisk försäljningstillväxt

Långsiktigt är Cloettas målsättning att öka sin försäljning organiskt i minst samma takt som marknaden.

Aktivitet för att nå målet

Varumärkets konkurrenskraft ska öka genom att förbättra partnerskapet med kunder, ha bättre kategori- och varumärkesplaner, effektivisera marknadsföringen, öka varumärkesinvesteringar och erbjuda konsumenternas val med mindre socker.

Kommentar till utfall 2020

Till följd av covid-19 uppgick organisk tillväxt till –11,2 procent. Försäljningen av förpackade märkesvaror minskade organiskt med 2,7 procent, då en ökad efterfrågan från dagligvaruhandeln inte vägde upp för minskningen från andra försäljningskanaler som hållit stängt eller haft ett minskat antal kunder. Försäljningen av lösviktsgodis minskade organiskt med 33,7 procent på grund av temporära åtgärder vidtagna av dagligvaruhandlare, lägre konsumentefterfrågan samt lägre aktivitet i butik.

EBIT-marginal

 

Cloettas mål är att uppnå en justerad EBIT-marginal om minst 14 procent.

Aktivitet för att nå målet

Skapa försäljningsutveckling samt synergier från förvärvet av CandyKing, minska kostnadsbasen och fortsätta driva Lean2020- programmet för att förbättra kapaciteten och minska  kostnaderna.

Kommentar till utfall 2020

Minskningen i EBIT-marginal, justerad, berodde på lägre bruttoresultat och högre marknadsföringsinvesteringar, delvis motverkat av en fortsatt stark kostnadskontroll.

 

Skuldsättning

Det långsiktiga målet är att nettoskuld/EBITDA ska vara omkring 2,5

ggr.

Aktivitet för att nå målet

Cloetta har kunnat nå målet de senaste två åren och ambitionen är att stanna på denna nivå.

Kommentar till utfall 2020

Trots covid-19-situationen lyckades Cloetta hålla skuldsättningsgraden, dvs förhållandet nettoskuld/EBITDA, nära målet på cirka 2,5 gånger.

 

Utdelningspolicy

Långsiktigt har Cloetta för avsikt att dela ut 40–60 procent av resultatet efter skatt.

Aktivitet för att nå målet

Cloetta har betalat utdelning i linje med målet de senaste två åren.

Kommentar till utfall 2020

Som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av covid-19 har styrelsen beslutat dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 krona per aktie.

Fokus 2020-2021

Med fokus på att återta de förlorade volymerna relaterade till covid-19, lägre kostnader, högre effektivitet samt ökade investeringar i marknadsföring för de ledande varumärkena ska Cloetta fortsätta att skapa ytterligare organisk tillväxt och en lönsam affär för lösviktsgodis. Det långsiktiga målet om en justerad EBITmarginal, på minst 14 procent ska uppnås genom tre identifierade fokusområden:

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Stora Aktiedagen i Stockholm

30 november 2021

Tyst period – Q4 2021

28 december 2021 - 27 januari 2022

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022