Finansiella mål

Cloettas närhet till kunderna och konsumenterna, kännedom om lokala och regionala marknadsförhållanden i kombination med starka lokala varumärken, effektiv produktion och innovationskraft är viktiga konkurrensfaktorer för fortsatt tillväxt.

Organisk försäljningstillväxt

Långsiktigt är Cloettas målsättning att öka sin försäljning organiskt i minst samma takt som marknaden.

Aktivitet för att nå målet

Varumärkets konkurrenskraft ska öka genom att förbättra partnerskapet med kunder, ha bättre kategori- och varumärkesplaner, effektivisera marknadsföringen, öka varumärkesinvesteringar och erbjuda konsumenternas val med mindre socker.

Kommentar till utfall 2019

Den historiska tillväxten på de marknader där Cloetta är verksamt har varit en till två procent per år. Under 2019 uppgick Cloettas organiska tillväxt till 2,3 procent med en tillväxt för såväl förpackade märkesvaror som för lösviktsgodis om 2,3 procent.

EBIT-marginal

Målet är en justerad EBIT-marginal om minst 14 procent.

Aktivitet för att nå målet

Skapa försäljningsutveckling samt synergier från förvärvet av  Candyking, minska kostnadsbasen och driv Lean2020- programmet för att förbättra kapaciteten och minska  kostnaderna.

Kommentar till utfall 2019

Den justerade EBIT-marginalen har förbättrats under året. Förbättringen beror på försäljningstillväxt och ökad kostnadseffektivitet, delvis motverkat av ökade marknadsinvesteringar

Skuldsättning

Det långsiktiga målet är att nettoskuld/EBITDA ska vara omkring 2,5 ggr.

Aktivitet för att nå målet

Cloetta har kunnat nå målet de senaste två åren och ambitionen är att stanna på denna nivå.

Kommentar till utfall 2019

Cloetta har under 2019 för fjärde året i rad uppnått det långsiktiga målet gällande skuldsättningsgraden. Nettoskulden/EBITDA uppgick till 2,2 ggr.

 

Utdelningspolicy

Långsiktigt har Cloetta för avsikt att dela ut 40–60 procent av resultatet efter skatt.

Aktivitet för att nå målet

Cloetta har betalat utdelning i linje med målet de senaste två åren.

Kommentar till utfall 2019

Som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av COVID-19 har styrelsen beslutat dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 krona per aktie.

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021

Tyst period – Q1 2021

23 mars 2021 - 22 april 2021

Årsstämma 2021

6 april 2021