Finansiella mål

Cloettas närhet till kunderna och konsumenterna, kännedom om lokala och regionala marknadsförhållanden i kombination med starka lokala varumärken, effektiv produktion och innovationskraft är viktiga konkurrensfaktorer för fortsatt tillväxt.

Organisk försäljningstillväxt

Långsiktigt är Cloettas målsättning att öka sin försäljning organiskt i minst samma takt som marknaden.

Kommentar till utfall 2016

Den historiska totala årliga tillväxten på de marknader där Cloetta är verksamt har varit cirka en till två procent Under 2016 hade Cloetta en försäljningstillväxt på 3,1 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 0,5 procent.

EBIT-marginal

Målet är en justerad EBIT-marginal om minst 14 procent.

Kommentar till utfall 2016

Den justerade EBIT-marginalen har som ett resultat av ökad effektivitet i produktionskedjan samt god kostnadkontroll under året förbättrats till 13,0 procent (12,2).

 

Skuldsättning

Det långsiktiga målet är att nettoskuld/EBITDA ska vara omkring 2,5 ggr.

Kommentar till utfall 2016

Cloetta har under 2016 uppnätt det långsiktiga målet gällande skuldsättningsgraden då nettoskulden/EBITDA minskat från 3,03 till 2,44 ggr.

 

Utdelningspolicy

Långsiktigt har Cloetta för avsikt att dela ut 40–60 procent av resultatet efter skatt.

Kommentar till utfall 2016

Skuldsättningsgraden har minskat markant de senaste åren och under 2016 nåddes det långsiktiga skuldsättningsmålet om en nettoskuld/EBITDA på 2,5 ggr. Styrelsen föreslår därför en utdelning om 0,75 kr per aktie för år 2016, vilket motsvarar 53 procent av resultatet efter skatt exklusive effekter av nedskrivning. Ambitionen är att framtida kassaflöden ska användas till aktieutdelningar samt ge finansiell flexibilitet för kompletterande förvärv. Under 2016 har 144 Mkr överförts till aktieägarna.

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018