Produktion

Cloetta har 8 fabriker i Sverige, Nederländerna, Belgien, Slovakien och Irland. Sammantaget tillverkade Cloetta 120 000 ton konfektyr under 2016.

Cloettas supply chain ansvarar för tillverkning, inköp, planering, logistik, kvalitet, teknik och säkerhet. Under året har den högsta prioriteten varit att slutföra de beslutade fabriksomstruktureringarna, integrera de två nya fabrikerna i Helsingborg respektive Dublin i nätverket samt kontinuerlig strävan efter ständiga förbättringar genom Lean och Value Engineering.

Rationalisering av produktionen

Samgåendet mellan Cloetta och Leaf, kombinerat med en överkapacitet i produktionsstrukturen, skapade möjligheter att effektivisera produktionen. 2016 har fabriken i Dieren, Nederländerna stängts och produktionen har flyttats till Levice, Slovakien.

År 2012 beslutade Cloetta att stänga fabrikerna i Alingsås och Gävle samt Aura i Finland. Stängningen av Alingsåsfabriken genomfördes under 2012. Fabriken i Aura stängdes under första kvartalet 2013 och fabriken i Gävle upphörde med produktion i slutet av december 2013. Produktionen flyttades främst till Ljungsbro och till Levice i Slovakien, vilka uppnådde full produktion och effektivitet under 2014. Utöver detta har tillverkningen av ett antal produkter flyttat över från tredje part till egna fabriker under året, viktigast var Tupla för den finska marknaden som flyttades från tredjepartsleverantören Natra till en ny linje i Ljungsbro. Med den flytten avslutades fabriksomstruktureringsprogrammet som aviserades 2012 enligt plan.

Att flytta en produktionslinje är en genomgripande process som kräver omfattande dokumentation, noggrann planering, kompetensöverföring, tekniska anpassningar och produktionsintrimning. Därtill kommer ofta fysisk flytt av maskiner.

Ledningssystem

Cloetta har ett centralt ledningssystem för att säkerställa ett standardiserat arbetssätt i verksamheten. På varje anläggning finns ett lokalt anpassat ledningssystem som är kopplat till det centrala. Centrala policyer, mål och procedurer bryts ned till och verkställs på fabriksnivå.

Arbetsplatssäkerhet

Medarbetarnas säkerhet är fundamental och den högst prioriterade frågan på varje fabrik. Genom kontinuerliga riskutvärderingar och en ökad rapportering av incidenter och tillbud ökar kunskapen om vad som orsakar arbetsplatsolyckor, vilket leder till att olycksförebyggande arbete blir en del av det dagliga arbetet och minimerar risken för olyckor.

Det systematiska arbetet har inneburit att antalet arbetsskador har kunnat minska under de senaste åren.

Kvalitet och produktsäkerhet

Cloetta ställer mycket höga krav på kvalitet och produktsäkerhet. Förstklassiga råvaror och korrekta behandlings- och processmetoder är förutsättningar för tillverkning av högkvalitativ konfektyr. Ett kontinuerligt arbete pågår för att säkerställa att produkterna uppfyller konsumenternas och handelns krav och förväntningar.

Cloettas fabriker är certifierade enligt BRC Global standard för livsmedelssäkerhet och/eller ISO 9001.

Planering och logistik

En god produktionsplanering ger lägre kapitalbindning i form av lager, såväl av råvaror som av färdiga produkter samtidigt som servicegraden ökar. Leveranssäkerhet är en av de mest kritiska parametrarna gentemot handeln. Cloetta har ett mycket välutvecklat planeringssystem som integrerar hela värdekedjan från leverantörer till produktion och slutkund. Systemet integrerar också finansiell planering och priser.

Cloetta arbetar ständigt för att optimera flöden och arbetssätt både internt och externt tillsammans med kunder och leverantörer.

Inköp

Cloettas största kostnadspost i produktionen, cirka 60 procent, utgörs av råvaror och emballage.

Råvaror köps enbart av leverantörer som kan verifieras mot Cloettas kvalitets-, produkt, säkerhets- och miljökrav. Samtliga leverantörer till Cloetta granskas och godkänns innan de tillåts leverera råvaror till fabrikerna. Processen ser olika ut beroende på typ av leverantör och typ av material som levereras. Vissa leverantörer inspekteras fysiskt av Cloettas medarbetare med jämna mellanrum.

Lean 2020

Cloetta arbetar kontinuerligt med att sänka kostnaderna och minska svinn. Viktiga framgångsfaktorer i produktionsprocessen omfattar såväl långsiktiga som dagliga insatser för att uppnå ständiga förbättringar och en lärande kultur. Detta sker genom ett systematiskt arbete med leanprocesser och value engineering.

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2017

26 december 2017 - 25 januari 2018

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018

Årsredovisning 2017

8 mars 2018