Styrelsens utskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott vars arbete främst är av förberedande och rådgivande karaktär.