Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio stämmovalda ledamöter.