Skip to content

Delårsrapport kvartal 2 april – juni 2019 – Presentation

Stark organisk tillväxt driven av påsken och en förbättrad EBIT. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 7,5 procent till 1 583 Mkr (1 472), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 159 Mkr (155). Periodens resultat uppgick till 97 Mkr (97). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 161 Mkr (145).…

Delårsrapport Q2 2017 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 15,8 procent till 1 414 Mkr (1 221) inklusive en positiv påverkan från valutakurser om 3,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (148). Periodens resultat uppgick till –329 Mkr (77). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 115 Mkr (156). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 117 Mkr…