cloetta-tree-2-600x461

Een nieuwe, moderne productielocatie

Cloetta, fabrikant van bekende snoepmerken zoals Red Band, Venco en Lonka, heeft plannen om een moderne productielocatie te bouwen in Roosendaal. Het beschikbare industrieterrein aan de Meeten II is daarvoor een mogelijke locatie. Cloetta onderzoekt op dit moment de mogelijkheden.

Heb je ideeën, suggesties, vragen of opmerkingen? Lees dan het vraag en antwoord gedeelte hieronder of neem contact met ons op via asf@cloetta.com.

Impressie nieuwe locatie
Cloetta werkt in Roosendaal aan een moderne productielocatie . Dit is een eerste indruk.

Tijdlijn

Ontwikkeling: Cloetta
Bijeenkomst omgeving
Technisch ontwerp
Bijeenkomst omgeving aangepast plan
6 juni 2023
Grondaankoop
Bouw en installatie
Opstarten nieuwe fabriek
Verkoop van eigendommen
Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning vanaf 28 augustus zes weken ter inzage
Vaststellingsfase
Beroepsfase gedurende 6 weken na vaststelling
roosendal-logo
Vergunningen: Gemeente Roosendaal

Vraag en antwoord [FAQ]

Cloetta wil in Roosendaal een volledig elektrische productielocatie openen. Dit levert jaarlijks een besparing op van 7.000 ton CO2. Begin vorig jaar heeft Cloetta daarvoor een aansluiting aangevraagd op het elektriciteitsnet voor bedrijven. Daarmee staat Cloetta redelijk hoog op de wachtlijst voor grootzakelijke klanten van netbeheerder Enexis. Tevens heeft Cloetta het ministerie van Economische Zaken en Klimaat benaderd voor nader overleg om het belang van het ASF-project te benadrukken. Tenslotte onderzoekt Cloetta of er ook capaciteit opgewekt kan worden met duurzame energie.

Cloetta heeft op dit moment o.a. productielocaties aan de Spoorstraat in Roosendaal en aan de Everdingenlaan in Turnhout (België). Deze twee vestigingen voegt Cloetta samen op de beoogde nieuwe locatie De Meeten II. De (Lonka) productielocatie aan de Gewenten in Roosendaal sluit en verhuist niet mee. Productie activiteiten van deze locatie worden elders ondergebracht.

De één-op-één inpassing betekent dat de vergunning die Cloetta heeft aangevraagd voor de vestiging op de Meeten II, één op één wordt ingepast in het bestemmingsplan. Dit staat los van het samenvoegen van vestigingen van Cloetta.

Voor het bouwen van de bedrijfsgebouwen en voor het in gebruik nemen van het bedrijf zijn vergunningen nodig. Cloetta heeft deze vergunningen aangevraagd. In de vergunningaanvragen is rekening gehouden met het samenvoegen van de twee productielocaties Spoorstraat-Roosendaal en Turnhout en met de gewenste toekomstige capaciteit. Alle onderzoeken zijn afgestemd op de omvang van het bedrijf, zoals die is opgenomen in de vergunningaanvragen.

Er is sprake van één-op één-inpassing van de suikerwarenfabriek in het bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan De Meeten II geen ruimte biedt voor toekomstige uitbreidingen van de suikerwarenfabriek van Cloetta. Wanneer Cloetta in de toekomst uitbreidingswensen heeft, dient voor die uitbreiding een procedure te worden doorlopen waarin o.a. alle relevante (milieu)aspecten wederom zullen worden afgewogen.

Cloetta wil graag zoveel mogelijk haar huidige medewerkers en hun kennis en ervaring behouden. Door in Roosendaal te blijven, behoudt Cloetta de werkgelegenheid van een groot aantal medewerkers. Daarbij komt nog de historische band met Roosendaal van bijna 100 jaar en de gunstige ligging in de Rijn-Schelde Delta.

Op de nieuwe locatie van Cloetta aan de Rucphensebaan wordt straks snoepgoed geproduceerd. Eventueel verwerken we daarbij elders gemaakte chocolade. Cloetta gaat dus niet zelf chocolade produceren en suiker branden. Deze activiteiten vallen wat betreft de milieubelasting (vertaald naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onder milieucategorie 3.2: suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: productieoppervlak > 200 m² (SBI-Code 1584). Hierbij hoort een richtafstand van 100 meter voor geur, 30 meter voor stof en 50 meter voor geluid tot woningen in een rustige woonwijk.

In navolging van de Parijs klimaatakkoorden, streeft Cloetta naar een reductie van 46% van de CO2-uitstoot in 2030 (publiekelijk gecommitteerd via Science Based Targets). We doen onderzoek naar de mogelijkheden om dit te bereiken, zoals het plaatsen van warmtepompen, zonnepanelen en hergebruik van energie en regenwater. Cloetta bouwt een volledig elektrisch (dus gasloos) bedrijfspand. Het bedrijfsterrein krijgt bovendien een milieuvriendelijke, groene inrichting.

Cloetta wil graag in Roosendaal blijven en in Roosendaal is er één locatie die voldoet aan de wensen: De Meeten II. Andere geschikte bedrijfslocaties in de omgeving zijn er niet.

De bedrijfskavel is circa 9 hectare groot, daarvan wordt ongeveer de helft bebouwd. Het hoogste punt, ‘de hoed’ wordt maximaal 20 meter hoog. Het plateau rond de ‘de hoed’ wordt maximaal 15 meter. De rest van het gebouw wordt maximaal 12,7 meter hoog. Deze hoogte is nodig om gebruik te kunnen maken van de zwaartekracht bij het transporteren van snoep. Dat bespaart energie en is dus duurzamer.

Als we wat verder in het proces zijn gaan we met een landschapsarchitect een groenplan maken voor het terrein rondom het pand. Wij zullen de omwonenden vragen om met ons mee te denken.

Volgens onderzoeken voldoet Cloetta aan de geldende geluidsnorm.

De bedrijfsactiviteiten van Cloetta veroorzaken naar verwachting geen geurhinder. Dat blijkt uit onderzoek dat we hebben laten uitvoeren op de bestaande locatie aan de Spoorstraat in Roosendaal. We zorgen ervoor dat de lucht in de procesruimten wordt afgezogen en gefilterd. Bovendien liggen de dichtstbijzijnde woningen bij de nieuwe locatie verder weg (ca. 75 m) dan de woningen naast de huidige locatie aan de Spoorstraat (ca. 20 m).

Er worden binnen het pand geen grote hoeveelheden gevaarlijke of brandbare stoffen opgeslagen. De gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn, slaan we op in daartoe bestemde PGS- (publicatiereeks gevaarlijke stoffen) voorzieningen. Ook zijn de nodige brandblusmiddelen (sprinklerinstallatie) aanwezig. Bovendien wordt de nieuwbouw geheel volgens de laatste bouwtechnische en brandveilige richtlijnen uitgevoerd.

Aanvankelijk leek bomenkap nodig voor het ontsluiten van de bedrijfskavel. Tijdens de informatieavonden hebben we goed naar de reacties van omwonenden geluisterd. Vrachtverkeer dat via de Rucphensebaan in- en uitrijdt, moet eerst een fietspad doorkruisen. Daarom hebben we voor een veiligere ontsluiting gekozen. Voor het vrachtverkeer komt een in- en uitrit aan het Spectrum, ongeveer ter hoogte van de huidige Kernweg. In dat geval hoeft er geen kap plaats te vinden van een aantal waardevolle bomen aan de Rucphensebaan.

Het gebied heeft als bestemming bedrijvigheid. De verkeersstructuur is berekend op de komst van enkele grotere of een veelheid aan kleinere bedrijven. De productielocatie van Cloetta zal 24/7 in bedrijf zijn, met gemiddeld 250 autobewegingen en 51 vrachtwagens per werkdag. Cloetta streeft ernaar dat de aanvoer van grondstoffen zoveel mogelijk overdag gebeurt. Ook neemt Cloetta maatregelen om de geluidsoverlast door het vullen van silo’s te laten verlopen met inpandige pompen.

Daarnaast krijgen de vrachtwagenchauffeurs een instructie over de te rijden route. Dit om mogelijke overlast te voorkomen.

Heb je ideeën, suggesties, vragen of opmerkingen? Mail naar: asf@cloetta.com