Skip to content

Cloetta AB (publ) avser att återköpa egna B aktier som del av långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen i Cloetta AB (publ) (”Cloetta”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 april 2021 beslutat om återköp av egna B aktier. Detta för att möjliggöra leverans av aktier under Cloettas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram.

Syftet med återköpsbemyndigandet och styrelsens beslut om att utnyttja årsstämmans bemyndigande är att möjliggöra säkring av kostnader och leverans av aktier sammanhängande med genomförandet av Cloettas aktiebaserade incitamentsprogram, LTI 2021. Återköp av egna aktier kommer att genomföras i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

Återköpen kommer att ske enligt följande villkor:

  • Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
  • Återköp får ske av högst 1 590 629 B-aktier.
  • Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Rapportering av återköp kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Cloetta till 288 619 299 aktier, varav 5 735 249 aktier av serie A och 282 884 050 aktier av serie B. Cloetta innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inga egna aktier.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.