Skip to content

IR-policy

Cloettas arbete inom investor relations syftar till att skapa och upprätthålla en kunskap om Cloetta bland investerare, analytiker och journalister och därigenom medverka till en korrekt värdering av Cloetta-aktien.

I all finansiell kommunikation är VD och CFO de främsta talesmännen för Cloetta. Dessutom är all kommunikation med Investor Relations målgrupper organiserad och bedrivs genom Head of Investor Relations and Communications, som också deltar i kommunikationen med de finansiella marknaderna när det gäller relevanta frågor.

Cloettas IR-policy ingår i koncernens Kommunikations- och IR-policy vilken syftar till att säkerställa att alla informationsskyldigheter följs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Cloettas IR-policy

Verksamhet inom Investor Relations skall uteslutande bedrivas på Cloetta koncernnivå. All publicering av information skall ske i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och all finansiell information skall följa gällande regler och föreskrifter, inklusive IFRS.

Känslig information

Känslig finansiell eller annan information får endast lämnas ut till allmänheten, finansiella marknader eller media av VD, CFO, Head of Investor Relations and Communications eller andra efter uttryckt delegering från ovanstående personer.

Känslig finansiell information omfattar ekonomiska och andra prognoser, förändringar i Cloettas strategi eller strategiska inriktning, större investeringsbeslut, förvärv och avyttringar, omstruktureringar, effekter av regeländringar, volym- eller försäljningsrelaterad information, förändringar i koncernledningen, större kundkontrakt etc. Dessutom finns det information som kanske inte är börspåverkande, men obligatorisk att offentliggöra enligt Regler för emittenter, t.ex. föreslagna nya aktie-emissioner, avgång eller utnämning av VD och koncernchef, föreslaget val av styrelseledamöter (exklusive arbetstagarrepresentanter) och revisorer.

Tyst period

Cloetta ska iaktta en tyst period med början minst 30 dagar före offentliggörandet av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period skall Cloettas representanter avstå från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Selektiv information

I allmänhet är selektiv informationsgivning inte tillåtet. Det kan dock krävas i situationer där det är av stor vikt att inte lämna ut upplysningar offentligt, i sådant fall ska Cloetta föra en loggbok i enlighet med lagen om anmälningsskyldighet om vissa innehav av finansiella instrument (Lag 2000: 1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Den relevanta personen skall underrättas om detta och, i förekommande fall, skall ett separat sekretessavtal undertecknas.

Roller och ansvar

Head of Investor Relations and Communications har det övergripande ansvaret för Investor Relations och är globalt ansvarig för alla pågående kontakter med analytiker, fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer. Head of Investor Relations and Communications skall omedelbart informeras om alla kontakter från finansmarknaden till personer inom Cloetta.

I all finansiell kommunikation är VD och CFO de främsta talesmännen för Cloetta. Dessutom är all kommunikation med Investor Relations målgrupper organiserad och bedrivs genom Head of Investor Relations and Communications, som också deltar i kommunikationen med de finansiella marknaderna när det gäller relevanta frågor.

CFO, i samarbete med Head of Investor Relations and Communications, ansvarar för att producera och distribuera all finansiell information, inklusive bokslutskommunikéer, delårsrapporter och annan finansiell information som krävs enligt Nasdaq Stockholm och svenska regler och normer.