Skip to content

Utdelning och utdelningspolicy

Långsiktigt har Cloetta för avsikt att dela ut 40–60 procent av årets resultat efter skatt.

Årsstämman 2023 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,00 kr (1,00) per aktie för verksamhetsåret 2022 motsvarande 104 procent (61) av årets resultat, vilket motsvarar 63 procent av årets resultat justerat för nedskrivningar, avsättningar och andra jämförelsestörande poster relaterade till den nyetablerade fabriken. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 6 april 2023. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 13 april 2023.

Varken aktiebolagslagen eller Cloettas bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank eller clearingverksamhet i berörd jurisdiktion kommer utbetalningar till utländska aktieägare ske på samma sätt som till aktieägare i Sverige.