Skip to content

Ordlista

Tillverkning  
Insourcing Ta hem och utföra produktion eller verksamhet i egen regi som tidigare skötts av extern part
Outsourcing Lägga ut produktion eller verksamhet till extern part som tidigare skötts i egen regi
Varumärken  
DSI (Digital Sentimental Index) Verktyg som mäter varumärkenas digitala närvaro
NPS (Net Promotor Score) Verktyg som löpande mäter olika delar av kund- och konsumentupplevelse kopplat till lönsamhet, lojalitet och rekommendation
Brand extension Helt nya produkter eller design inom ett varumärke
Line extension Nya smaker och storlekar av ett varumärke
EMV (Egna märkesvaror) Handelns egna varumärken

 

Samarbeten inom hållbarhet  
WCF (World Cocoa Foundation) Driver olika program som syftar till att öka böndernas inkomster och främja en hållbar kakaoodling
Caobisco Stöder International Cocoa Initiatives arbete bl a med utveckling av kontroll- och certifieringssystem för kakaoproduktion
RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil) Verkar för att öka mängden hållbart producerad och konsumerad palmolja i världen
FN Global Compact FN:s initiativ att göra företag uppmärksamma på och ta ett aktivt ansvar för tio internationellt erkända principer inom de fyra områdena Mänskliga rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och Bekämpning av korruption
Chokofa Svensk branschförening vilken bidrar med kontakter, kompetens och projekt som Cloetta tar del av
FNLI Nederländska livsmedelsindustrierna
VBZ Bransch bageri och konfektyr, Nederländerna
AIDI Italienska konfektyrindustrierna
IBC Italienska varumärkesindustrierna
ISA Internationella branschföreningen för sötningsmedel, Italien
ETL Finska livsmedelsindustrierna
DI Danska choklad- och konfektyrindustrierna
Choprabisco Belgisk branschförening
HSH Norska handels- och serviceföretagen
Försäljning  
DVH Dagligvaruhandeln, t ex de stora livsmedelskedjorna
SVH Servicevaruhandeln, t ex bensinstationer, service- och närbutiker, kiosker mm
Travel Retail T ex rederier, charterbolag och flygplatser
Certifieringar och ramverk  
BRC Global Standard for Food Safety Standard för säkerställande av produktsäkerhet och kvalitet
ISO 9001 Ett ledningssystem för kvalitet, dvs en samling standarder som handlar om ett företags kvalitetsprocesser, allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov
ISO 14001 Ett samlingsnamn för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten och ska underlätta arbetet och ge en arbetsmodell för ständiga förbättringar
OHSAS 18001 En standard som hjälper verksamheter att på ett systematiskt sätt få till stånd ett bra arbetsmiljöarbete. Standarden uppmuntrar också verksamheter att integrera sitt arbetsmiljöarbete i ett ledningssystem som även omfattar kvalitets- och miljöstyrning
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) En standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror
GRI (Global Reporting Initiatives) En nätverksbaserad organisation som har utvecklat ett ramverk för hållbarhetsrapportering. Ramverket bygger på principer och indikatorer som organisationer kan använda för att mäta och rapportera sitt ekonomiska, miljömässiga och sociala uppförande