Skip to content

Aktiekapital och aktiehistorik

Aktiekapitalet i Cloetta uppgår till 1 443 096 495 kronor. Antal aktier uppgår till 288 619 299, fördelat på 5 735 249 A-aktier och 282 884 050 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 340 236 540. Per den 31 december 2023 hade Cloetta 3 277 265 egna B-aktier.

Kvotvärdet per aktie är 5 kronor. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets vinst. A-aktierna är föremål för hembudsförbehåll.

 
År Händelse Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Ökning av antal aktier Totalt antal aktier
2023 Ingen förändring
2022 Ingen förändring
2021 Ingen förändring
2020 Ingen förändring
2019 Ingen förändring
2018 Ingen förändring
2017 Ingen förändring
2016 Ingen förändring
2015 Ingen förändring
2014 Ingen förändring
2013 Ingen förändring
2012 Företrädesemission 493 729 500 1 443 096 495 98 745 900 288 619 299
2012 Apportemission 825 934 620 949 366 995 165 186 924 189 873 399
2011-2012 Konvertering av förlagslån 2 836 395 123 432 375 567 279 24 686 475
2008 Fondemission, aktiens kvotvärde ändras från 4 till 5 kr 20 595 980 120 595 980 - 24 119 196
2008 Split 24:1, aktiens kvotvärde ändras från 100 till 4 kr - 100 000 000 23 119 196 24 119 196
2008 Apportemission inför delningen av Cloetta Fazer 99 900 000 100 000 000 999 000 1 000 000
1998 Ingående kapital, aktiens nominella belopp 100 kr - 100 000 - 1 000