Skip to content

Långsiktiga finansiella mål

Cloettas närhet till kunder och konsumenter samt kunskap om lokala och regionala marknadsförhållanden i kombination med starka lokala varumärken, effektiv produktion och innovationskraft är viktiga konkurrensfaktorer för fortsatt tillväxt. Våra långsiktiga finansiella mål är:

Organisk försäljningstillväxt

Långsiktigt är Cloettas målsättning att växa organiskt med 1–2 procent per år, vilket är i linje med eller bättre än marknaden.

EBIT-marginal

Koncernens långsiktiga mål är en EBIT-marginal, justerad, om minst 14 procent.

Nettoskuld

Det långsiktiga målet är en nettoskuld/EBITDA på cirka 2,5 ggr.

Utdelningspolicy

Enligt Cloettas utdelningspolicy ska 40–60 procent av årets resultat delas ut.

 

EBIT och marginal, justerad

Nettoomsättning

Nettoskuld/EBITDA

Utdelningspolicy

*Justerat för jämförelsestörande poster relaterade till den nya fabriksanläggningen.

Säsongseffekter

Cloettas försäljning och rörelseresultat påverkas delvis av säsongsmässiga variationer.

Försäljningen under det första och andra kvartalet påverkas av påsken, beroende på under vilket kvartal den inträffar. Under det fjärde kvartalet är försäljningen oftast högre än under de tre första kvartalen under året vilket främst är hänförligt till försäljningen av produkter i Sverige inför storhelgerna.