Skip to content

Mänskliga rättigheter

Cloetta strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett sätt som inte leder till någon skada för människor, vare sig det är direkt orsakat av oss eller indirekt genom våra affärspartners eller leverantörer. Vi stöder FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, International Bill of Human Rights och Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner. Dessutom utför vi due diligence för mänskliga rättigheter i vår leverantörskedja i enlighet med den norska Åpenhetsloven (öppenhetslagen). Vår affärsverksamhet är baserad på Cloettas Uppförandekod och Uppförandekod för leverantörer och specificerar våra krav samt våra ambitioner för att upprätthålla mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, bedriva etiska affärer samt förbättra prestanda inom hälsa, säkerhet och miljöledning.

Due diligence för mänskliga rättigheter

Den norska Åpenhetsloven kräver att företag genomför due diligence om mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i sin interna verksamhet samt i hela sin leverantörskedja, inklusive leverantörer och underleverantörer. Definitionen av leverantörer är bred och omfattar alla parter som är involverade i leverantörskedjan från råvaror till färdiga produkter. Företag måste vidta åtgärder för att identifiera och åtgärda eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter eller anständiga arbetsförhållanden som inträffar i deras leverantörskedja.

Cloetta arbetar kontinuerligt med att förankra mänskliga rättigheter i vårt sätt att göra affärer. Vi tar ett riskbaserat tillvägagångssätt för due diligence och anpassar våra handlingar därefter över hela vår värdekedja. Detta inkluderar policyutveckling, förstärkning av klagomålsmekanismer, utbildning och kapacitetsuppbyggnad, strategiutveckling, samarbeten i branschinitiativ och andra sätt att hantera risker och på så vis bidra till positiv påverkan för människor. Vi har satt upp mål och aktiviteter för vårt hållbarhetsarbete i syfte att vägleda strategin på dessa områden framåt. Läs mer om våra hållbarhetsinitiativ här.

Cloettas fullständiga rapport om den norska Åpenhetsloven hittar du i PDF format nedan.

Rätt till information

Vänligen kontakta oss för eventuella förfrågningar enligt Åpenhetsloven via sustainability@cloetta.com