Bolagsstyrning

Cloetta AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning och dess bolagsstyrning bygger på bolagsordningen, Stockholmsbörsens noteringsavtal, andra tillämpliga regler och normer, Code of Conduct samt andra instruktioner och policyer.

Cloetta omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning som bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket betyder att ett bolag kan avvika från kodens bestämmelser utan att detta innebär ett brott mot koden. Ett bolag som avviker från en bestämmelse i koden måste emellertid förklara varför.

Cloetta har under 2019-2020 följt koden utan någon avvikelse.

 

 

Bolagsstyrningsstruktur

Bolagsstämmor
Valberedning
Revisorer
Styrelsens sammansättning
VD & ledning
VD & ledning
Bolagsstämmor
Styrelsens utskott
Internal control

Delar av bilden är klickbar.

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Cloetta. Vid bolagsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. De största aktieägarna utser en valberedning enligt en av årsstämman fastställd princip. En av valberedningens uppgifter är att vid årsstämman föreslå kandidater till styrelsen. Styrelsen är ytterst ansvarig för Cloettas organisation och ledningen av dess verksamhet. Styrelsen består utöver ledamöterna valda av aktieägarna även av arbetstagarledamöter utsedda av fackföreningarna. Styrelsen utser VD och koncernchef, som är ansvarig för den dagliga ledningen av Cloetta i enlighet med styrelsens instruktioner. Till sin hjälp har VD koncernledningen. Cloettas externa revisorer väljs vid årsstämman. För uppgift om Svensk kod för bolagsstyrning hänvisas till www.bolagsstyrning.se.

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021