Skip to content

Definitioner

Marginaler

Bruttomarginal

Nettoomsättningen minus kostnader för sålda varor i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal, justerad

Rörelseresultat, justerat, i procent av nettoomsättning.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av nettoomsättning.

Avkastning

Räntabilitet på eget kapital

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Cash conversion

Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, före avskrivningar, efter avdrag för investeringar, i procent av rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster.

Kapitalstruktur

Bruttoskuld

Total lång- och kortfristig upplåning inklusive checkräkningskredit, finansiella derivatinstrument och upplupna räntor.

Nettoskuld

Bruttoskuld minus likvida medel.

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld vid periodens slut dividerat med EBITDA, justerad, för rullande tolv månader. EBITDA för förvärvade eller avyttrade bolag är justerad till årsbasis.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital.

Rörelsekapital

Totala omsättningstillgångar, exklusive likvida medel och finansiella derivatinstrument, minus kortfristiga skulder.

Soliditet

Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutning. Soliditeten visar den mängd tillgångar som aktieägarna har som en nettofordran.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder (inklusive uppskjuten skatt).

Data per aktie

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie

Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier under perioden.e period.

Övriga definitioner

EBIT

Rörelseresultat utgörs av totalt resultat före finansnetto och inkomstskatt.

EBIT, justerad

Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster, före finansnetto och inkomstskatt.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Finansnetto

Summan av valutakursdifferenser på lån och likvida medel i utländsk valuta, övriga finansiella intäkter och övriga finansiella kostnader.

Nettoomsättning, förändring

Nettoomsättning i procent av nettoomsättningen under jämförelseperioden, föregående år.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är väsentliga poster redovisas separat på grund av sin storlek eller frekvens, såsom omstruktureringar, påverkan från förvärv eller avyttringar.

Organisk tillväxt

Förändring i nettoomsättning, exklusive förvärvsdriven tillväxt och förändringar i valutakurser.

Strukturella förändringar

Förändring i nettoomsättning, till följd av förändringar i koncernstrukturen.

Effektiv skattesats

Inkomstskatt i procent av resultat före skatt.