Skip to content

Regler för valberedningen

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman även lägga fram förslag avseende regler för valberedningen.

Vid årsstämman den 9 april 2024 fastställdes följande regler för valberedningen:

 1. Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen som styrelsen utser och tre vara ledamöter som utses av de större aktieägarna. De så utsedda må utse ytterligare en ledamot. I fall som anges i punkt 6 kan antalet ledamöter komma att uppgå till sex.
 2. Baserat på den ägarförteckning som bolaget erhåller per den 31 juli ska styrelsens ordförande varje år utan dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen. I valberedningen får inte ingå ledamot utsedd av aktieägare som själv eller genom annan bedriver med koncernen konkurrerande verksamhet.
 3. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande.
 4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny valberedning utsetts.
 5. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast den 30 september året före kommande årsstämma.
 6. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 juli men senast den 31 december året före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.
 7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen – om tiden tillåter och förändringen inte beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier – uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte så kommer ifråga eller om han inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Avgår eller uppstår hinder för ledamot i valberedningen som utsetts av de övriga ledamöterna må dessa utse ny ledamot.
 8. Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från bolaget, dock ska bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
 9. Valberedningen ska lämna förslag till
 • Ordförande vid årsstämma
 • Antalet styrelseledamöter
 • Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • Styrelsens ordförande
 • Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete
 • Arvodering av revisor
 • Val av revisor
 • Valberedningsregler
 1. Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman.