Verksamhetsrelaterade risker

De verksamhetsrelaterade riskerna går ofta att påverka, varför de normalt är reglerade med policyer, riktlinjer och instruktioner.

Verksamhetsrelaterade risker är en del av det dagliga arbetet och hanteras av de operativa enheterna.

Med verksamhetsrelaterade risker avses bland annat risker relaterade till varumärket, flytt av produktion, försäkringsbara risker samt miljö- hälso- och säkerhetsrelaterade risker.

Läs mer om redogörelse för verksamhetsrelaterade risker utifrån sannolikhet och påverkan i redogörelsen nedan.

Risker Sannolikhet Hantering Påverkan
Affärsetiska och varumärkesrisker image

Efterfrågan på Cloettas kända varumärken bygger på att konsumenter förknippar dessa med positiva värden. Om Cloetta eller någon av koncernens samarbetspartners vidtar någon åtgärd som står i konflikt med de värden som varumärkena representerar kan Cloettas varumärken skadas.

image

Cloetta bedriver ett förebyggande arbete med hållbarhetsansvar genom en uppförandekod, etiska riktlinjer och rutiner.

 

 

Hållbarhetsrisker i leverantörskedjan image

Cloetta använder flera råvaror som har sitt ursprung i länder med ökade risker förenade med sociala förhållanden, etiska förhållningssätt och respekt för mänskliga rättigheter.

Dessutom kan extrema väderförhållanden som orsakas av klimatförändringar påverka utbudet negativt och politisk instabilitet kan påverka kostnaderna negativt.

image

Cloetta strävar efter att så långt möjligt föra in leverantörsuppförandekoden i samtliga avtal.

Cloetta har utvärderat samtliga råvarumaterialgrupper och prioriterat dem baserat på risker relaterade till klimat, sociala och mänskliga rättigheter samt vilka möjligheter som Cloetta har att hantera dessa risker.

Cloetta köper UTZ-certifierad kakao för hela sitt chokladsortiment.

De flesta produkter förutom delar av choklad- och fudgesortimentet är fria från palmolja. Detta gäller även produkter från det nyligen förvärvade  Candyking.

Under året började Cloetta köpa RSPO-segregerad palmolja till hela sortimentet av choklad- och fudgesortimentet. Certifiering av Cloettas fabriker enligt standarden kommer att ske under 2019.

Cloetta övergick under 2018 till hållbart och spårbart sheasmör.

Cloetta är medlem i Bonsucro, vilket är ett multi-stakeholderinitiativ som verkar för att uppnå en hållbar rörsockerindustri.

Produktsäkerhetsrisker image

Livsmedelshantering ställer höga krav på spårbarhet, hygien och hantering. Dålig kontroll kan i värsta fall leda till kontamination eller allergiska reaktioner. Brister i livsmedelshanteringen kan leda till att förtroendet för Cloetta och koncernens
varumärken minskar.

 

image

Cloetta arbetar med förstklassiga råvaror samt i enlighet med internationella kvalitetsstandarder. Analyser genom kemikaliska och fysiska tester utförs på såväl råvaror som färdiga produkter. Frågor av betydelse för produktsäkerheten finns samlade i särskilda policyer. Planer för information eller återkallelse vid felaktigheter finns.

Försäkringsbara risker image

Tillgångar som fabriker och produktionsutrustning kan allvarligt skadas vid till exempel brand eller strömavbrott. Vid återtagande av produkter kan stora kostnader uppstå, både på grund av direkta kostnader och i form av minskat anseende.

image

Cloetta har ett försäkringsprogram bland annat för egendoms och ansvarsrisker och arbetar systematiskt för att begränsa risken för incidenter samt att ha robusta beredskapsplaner på plats för att begränsa effekter av incidenter.

Flytt av produktionslinjer image

För att öka effektiviteten ser Cloetta löpande över kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen. Att flytta produktion från en fabrik till en annan är en komplex process som kan medföra
störningar och förseningar i produktionen, något som i sin tur kan leda till leveransproblem.

image

Cloetta har en erfaren och väl fungerande organisation med upparbetade rutiner för att hantera flytt av produktionslinjer.

 

 

Tillgång till rätt kompetens image

Cloettas framtid är i betydande utsträckning beroende av förmågan att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Med jämna mellanrum omorganiserar och effektiviserar Cloetta sin verksamhet, vilken kortsiktig kan påverka Cloettas verksamhet negativt.

image

Cloetta ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Utvecklings- och uppföljningsplaner för medarbetare tillsammans med en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning att medarbetare kan rekryteras och behållas.

Cloetta har en stark och erfaren organisation som är väl rustad att hantera organisatoriska förändringar.

Miljörisker image

Miljöpåverkan uppstår främst genom vatten- och energiförbrukning, avloppsvatten, råvaru- och emballageavfall, produktionsspill samt transporter.

image

Cloetta ställer miljökrav på produktionen och följer regelbundet upp vilken påverkan företaget har på miljön samt bedriver ett systematiskt arbete för att minska miljöpåverkan.

 

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2020

24 mars 2020 - 23 april 2020

Delårsrapport Q1 2020

24 april 2020

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020