Verksamhetsrelaterade risker

De verksamhetsrelaterade riskerna går ofta att påverka, varför de normalt är reglerade med policyer, riktlinjer och instruktioner.

Verksamhetsrelaterade risker är en del av det dagliga arbetet och hanteras av de operativa enheterna.

Med verksamhetsrelaterade risker avses bland annat risker relaterade till varumärket, flytt av produktion, försäkringsbara risker samt miljö- hälso- och säkerhetsrelaterade risker.

Läs mer om redogörelse för verksamhetsrelaterade risker utifrån sannolikhet och påverkan i dokument nedan.

RiskerSannolikhet HanteringPåverkan
Affärsetiska och varumärkesrisker image

Efterfrågan på Cloettas kända varumärken bygger på att konsumenter förknippar dessa med positiva värden. Om Cloetta eller någon av koncernens samarbetspartners vidtar någon
åtgärd som står i konflikt med de värden som varumärkena representerar kan Cloettas varumärken skadas.

image

Cloetta bedriver ett förebyggande arbete med hållbarhetsansvar genom en uppförandekod, etiska riktlinjer och rutiner.

Hållbarhetsrisker i leverantörskedjan image

Cloetta använder flera råvaror som har sitt ursprung i länder där det finns risker när det gäller arbetsmiljö, sociala villkor och korruption. Därtill kan politisk instabilitet dessutom påverka
kostnaden negativt.

image

Cloetta strävar efter att så långt möjligt föra in leverantörsuppförandekoden i samtliga avtal.

Cloetta har utvärderat samtliga råmaterialgrupper och prioriterat dem utifrån vilka hållbarhetsutmaningar som finns samt vilka möjligheter som Cloetta har att adressera utmaningarna.

Cloetta köper UTZ-certifierad kakao för hela sitt chokladsortiment. Alla produkter utom delar av choklad- och fudgesortimentet är fria från palmolja (delar av sortimentet från det nyligen förvärvade Candyking är ännu ej fritt från palmolja)

För choklad- och fudgesortimentet har en övergång till RSPO-segregerad palmolja påbörjats under 2017. Certifiering enligt standarden kommer att ske under 2018.

Cloetta kommer under 2018 att gå över till hållbar och spårbar sheasmör.

Cloetta är medlem i Bonsucro, vilket är ett multi-stakeholderinitiativ som verkar för att uppnå en hållbar rörsockerindustri.

Produktsäkerhetsrisker image

Livsmedelshantering ställer höga krav på spårbarhet, hygien och hantering. Dålig kontroll kan i värsta fall leda till kontamination eller allergiska reaktioner. Brister i livsmedelshanteringen kan leda till att förtroendet för Cloetta och koncernens
varumärken minskar.

image

Cloetta arbetar med förstklassiga råvaror samt i enlighet med internationella kvalitetsstandarder. Analyser genom kemikaliska och fysiska tester utförs på såväl råvaror som färdiga produkter. Frågor av betydelse för produktsäkerheten finns
samlade i särskilda policyer. Planer för  information eller återkallelse vid felaktigheter finns.

Försäkringsbara risker image

Tillgångar som fabriker och produktionsutrustning kan allvarligt skadas vid till exempel brand eller strömavbrott. Vid återtagande av produkter kan stora kostnader uppstå, både på grund av direkta kostnader och i form av minskat anseende.

image

Cloetta har ett försäkringsprogram bland annat för egendoms och ansvarsrisker och arbetar systematiskt för att begränsa risken för incidenter samt att ha robusta beredskapsplaner på plats för att begränsa effekter av incidenter.

Flytt av produktionslinjer image

För att öka effektiviteten ser Cloetta löpande över kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen. Att flytta produktion från en fabrik till en annan är en komplex process som kan medföra
störningar och förseningar i produktionen, något som i sin tur kan leda till leveransproblem.

image

Cloetta har en erfaren och väl fungerande organisation med upparbetade rutiner för att hantera flytt av produktionslinjer.

Tillgång till rätt kompetens image

Cloettas framtid är i betydande utsträckning beroende av förmågan att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner.

image

Cloetta ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Utvecklings- och uppföljningsplaner för medarbetare tillsammans med en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning bidrar till att medarbetare kan rekryteras och behålla.

Miljörisker image

Miljöpåverkan uppstår främst genom vatten- och energiförbrukning, avloppsvatten, råvaru- och emballageavfall, produktionsspill samt transporter.

image

Cloetta ställer miljökrav på produktionen och följer regelbundet upp vilken påverkan företaget har på miljön samt bedriver ett systematiskt arbete för att minska miljöpåverkan.

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

26 april 2019

Cloetta Roadshow

28 april 2019 - 2 maj 2019