Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse VD samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Styrelsen svarar även för att koncernen har en lämplig struktur så att styrelsen på bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över de i koncernen ingående dotterbolagen samt att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Minst en gång per år ska styrelsen utan närvaro av bolagsledningen träffa bolagets revisor, samt fortlöpande och minst en gång per år utvärdera verkställande direktörens arbete.

Styrelsen har under 2020 genomfört nio ordinarie sammanträden varav ett konstituerande samt två extra digitala sammanträden. Den verkställande direktören samt ekonomi- och finansdirektören, tillika styrelsens sekreterare, deltar på styrelsens sammanträden. Andra tjänstemän deltar vid behov som föredragande av särskilda ärenden.

 

Styrelsen ser över och fastställer årligen följande instruktioner och policyer:

• Arbetsordning för styrelsen
• Instruktion för verkställande direktören
• Instruktion för finansiell rapportering
• Arbetsordning och instruktion för
Revisionsutskottet
• Arbetsordning och instruktion för Ersättningsutskottet
• Uppförandekod
• Kommunikationspolicy
• Finanspolicy
• HR-policy
• Insiderpolicy
• Försäkringspolicy
• Policy för intern kontroll
• IT-säkerhetspolicy
• Fusions- och förvärvspolicy
• Policy om bedrägeri och whistleblower (anonym rapportering av överträdelser mot lagar, uppförandekod eller andra regler inom Cloetta)
• Policy mot mutor och korruption
• Handelssanktionspolicy

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q1 2021

23 april 2021

Tyst period – Q2 2021

16 juni 2021 - 15 juli 2021

Delårsrapport Q2 2021

16 juli 2021