Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio stämmovalda ledamöter.

årsstämman den 16 april 2018 fastställdes att styrelsen ska ha sju stämmovalda ledamöter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma, som beräknas hållas våren 2019, består styrelsen av Lilian Fossum Biner (ordförande), Lottie Knutson, Mikael Norman, Mikael Aru, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Som ny ledamot i styrelsen valdes Alan McLean Raleigh.

Därtill har arbetstagarorganisationerna utsett två arbetstagarledamöter till styrelsen, Lena Grönedal och Mikael Ström samt som suppleanter Shahram Nikpour Badr och Christina Lönnborn.

Tabellen nedan avser styrelsen 2017.

 

Närvaro

    Arvode 2)   Närvaro 4)
Bolagsstämmovalda ledamöter 1) Nationalitet Invald år Född år Styrelsearvode Utskottsarvode Oberoende 3) Styrelsemöten Revisionsutskott Ersättningsutskott
Ordförande                  
Lilian Fossum Biner Svensk 2016 1962 620 000 100 000 Ja/Ja 11/11   4/4
Ledamöter                  
Camilla Svenfelt Svensk 2016 1981 285 000 100 000 Ja/Nej 11/11    
Mikael Aru Svensk 2017 1953 285 000   Ja/Ja 10/11    
Lottie Knutson Svensk 2015 1964 285 000 100 000 Ja/Ja 11/11   3/4
Mikael Norman Svensk 2015 1958 285 000 100 000 Ja/Ja 10/11 5/5  
Adriaan Nühn Holländsk 2012 1953 285 000 100 000 Ja/Ja 11/11 5/5  
Mikael Svenfelt Svensk 2008 1966 285 000 100 000 Ja/Nej 11/11   4/4
                   
1) Utbildning och övriga uppdrag framgår på sidorna 84-85 i Årsredovisning 2017.    
2) Arvoden avser fastställda belopp fr o m årsstämman den 4 april 2017 t o m årsstämman 16 april 2018. Styrelsearvode till styrelsens ordförande utgår med 620.000 kr och till envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna med 285.000 kr. Arvode för utskottsarbete utgår med 100.000 kr till ledamot i revisionsutskottet och med 100.000 till ledamot i ersättningsutskottet. För ytterligare detaljer, se not 6 i Årsreovisning 2017.    
3) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen / till den största aktieägaren.    
4) Närvaro avser möten fr o m det konstituerande mötet efter årsstämman den 4 april 2017 t o m avgivandet av årsredovisningen i mars 2018.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019

Årsstämma 2019

4 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

26 april 2019