Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio stämmovalda ledamöter.

årsstämman den 2 april 2020 fastställdes att styrelsen ska ha sju stämmovalda ledamöter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma, som beräknas hållas våren 2020, består styrelsen av Mikael Norman(ordförande), Lottie KnutsonMikael Aru, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt och Alan McLean Raleigh. Som ny ledamot valdes Patrick Bergander.

Därtill har arbetstagarorganisationerna utsett två arbetstagarledamöter till styrelsen, Lena Grönedal och Mikael Ström samt som suppleanter Shahram Nikpour Badr och Christina Lönnborn.

Tabellen nedan avser styrelsen från april 2018 till april 2019.

 

Närvaro 2019-20

    Arvode 2)   Närvaro 4)        
Bolagsstämmovalda ledamöter 1) Nationalitet Invald år Född år Styrelsearvode Utskottsarvode Oberoende 3) Styrelsemöten Revisionsutskott Ersättningsutskott        
Ordförande                          
Lilian Fossum Biner Svensk 2016 1962 685 000 100 000 Ja/Ja 10/10   4/4        
Ledamöter                          
Camilla Svenfelt Svensk 2016 1981 315 000 100 000 Ja/Nej 10/10 4/4          
Mikael Aru Svensk 2017 1953 315 000 100 000 Ja/Ja 9/10 4/4          
Lottie Knutson Svensk 2015 1964 315 000 100 000 Ja/Ja 10/10   4/4        
Alan McLean Raleigh Brittisk 2018 1959 315 000 0 Ja/Ja 10/10            
Mikael Svenfelt Svensk 2008 1966 315 000 150 000 Ja/Nej 10/10   4/4        
Patrik Bergander Svensk 2019 1971 315 000 150 000   10/10            
                           
1) Utbildning och övriga uppdrag framgår på sidorna 86-87 i Årsredovisning            
2) Stamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag att arvodena ska vara oforandrade. Detta innebar att arvode till styrelsens ordforande ska utga med 685 000 kronor och arvode till var och en av de ovriga stammovalda ledamoterna ska utga med 315 000 kronor. Arvode for utskottsarbete ska utga med 100 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet och med 150 000 kronor till ordforanden i revisionsutskottet och med 100 000 kronor till ledamot i ersattningsutskottet och med 150 000 kr till ordforanden i ersattningsutskottet. Det antecknades att det totala arvodet till de stammovalda ledamoterna darmed oforandrat uppgar till 3 275 000 kronor, inklusive for utskottsarbete.            
3) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen / till den största aktieägaren.            
4) Närvaro avser möten fr o m det konstituerande mötet efter årsstämman den 4 april 2019 t o m avgivandet av årsredovisningen i mars 2020            

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021