Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio stämmovalda ledamöter.

årsstämman den 4 april 2019 fastställdes att styrelsen ska ha sju stämmovalda ledamöter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma, som beräknas hållas våren 2020, består styrelsen av Lilian Fossum Biner (ordförande), Lottie KnutsonMikael Aru, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt och Alan McLean Raleigh. Som ny ledamot valdes Patrick Bergander.

Därtill har arbetstagarorganisationerna utsett två arbetstagarledamöter till styrelsen, Lena Grönedal och Mikael Ström samt som suppleanter Shahram Nikpour Badr och Christina Lönnborn.

Tabellen nedan avser styrelsen från april 2018 till april 2019.

 

Närvaro

    Arvode 2)   Närvaro 4)  
Bolagsstämmovalda ledamöter 1) Nationalitet Invald år Född år Styrelsearvode Utskottsarvode Oberoende 3) Styrelsemöten Revisionsutskott Ersättningsutskott  
Ordförande                    
Lilian Fossum Biner Svensk 2016 1962 620 000 100 000 Ja/Ja 9/9   5/5  
Ledamöter                    
Camilla Svenfelt Svensk 2016 1981 285 000 100 000 Ja/Nej 9/9 5/5    
Mikael Aru Svensk 2017 1953 285 000 100 000 Ja/Ja 9/9 5/5    
Lottie Knutson Svensk 2015 1964 285 000 100 000 Ja/Ja 9/9   5/5  
Mikael Norman Svensk 2015 1958 285 000 150 000 Ja/Ja 9/9 5/5    
Alan McLean Raleigh Brittisk 2018 1959 285 000 0 Ja/Ja 9/9      
Mikael Svenfelt Svensk 2008 1966 285 000 150 000 Ja/Nej 9/9   5/5  
                     
1) Utbildning och övriga uppdrag framgår på sidorna 84-85 i Årsredovisning 2018.      
2) Arvoden avser fastställda belopp fr o m årsstämman den 16 april 2018 t o m årsstämman 4 april 2019. Styrelsearvode till styrelsens ordförande utgår med
620 000 kr och till envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna med 285 000 kr. Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kr till ledamot i
revisionsutskottet (oförändrat) och med 150 000 kr till ordförande i revisionsutskottet (tidigare 100 000 kr) och med 100 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet
(oförändrat) och med 150 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet (tidigare 100 000 kr). För ytterligare detaljer, se not 6 i Årsreovisning 2018.
     
3) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen / till den största aktieägaren.      
4) Närvaro avser möten fr o m det konstituerande mötet efter årsstämman den 16 april 2018 t o m avgivandet av årsredovisningen i mars 2019.      

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2020

24 mars 2020 - 23 april 2020

Delårsrapport Q1 2020

24 april 2020

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020