Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio stämmovalda ledamöter.

årsstämman den 6 april 2021 fastställdes att styrelsen ska ha sju stämmovalda ledamöter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma, som beräknas hållas våren 2022, består styrelsen av Mikael Norman(ordförande), Lottie KnutsonMikael Aru, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt och Alan McLean Raleigh. Som ny ledamot valdes Patrick Bergander.

Därtill har arbetstagarorganisationerna utsett två arbetstagarledamöter till styrelsen, Lena Grönedal och Mikael Ström samt som suppleanter Shahram Nikpour Badr och Christina Lönnborn.

Tabellen nedan avser styrelsen från april 2020 till april 2021.

Styrelsens sammansättning
Arvode2 Närvaro4
Bolagsstämmo­valda ledamöter1 Natio­nalitet Invald år Född år Styrelsearvode Utskotts­arvode Oberoende3 Styrelse­möten Revisionsutskott Ersättningsutskott
Ordförande
Mikael Norman Svensk 2020 1958 685,000 100,000 Ja/Ja 11-Nov 4-Apr
Ledamöter
Camilla Svenfelt Svensk  2016 1981 315,000 100,000 Ja/Nej 11-Nov 4-Apr
Mikael Aru  Svensk 2017 1953 315,000 100,000 Ja/Ja 11-Nov 4-Apr
Lottie Knutson Svensk 2015 1964 315,000 Ja/Ja 11-Nov
Patrick Bergander Svensk 2019 1971 315,000 150,000 Ja/Ja 11-Nov 4-Apr
Alan McLean Raleigh Brittisk 2018 1959 315,000 100,000 Ja/Ja 11-Nov 4-Apr
Mikael Svenfelt Svensk 2008 1966 315,000 150,000 Ja/Nej 11-Nov 4-Apr
                   
                   
1) Utbildning och övriga uppdrag framgår på sidorna 92–93.
2) Arvoden avser fastställda belopp fr o m årsstämman den 2 april 2020 t o m årsstämman 6 april 2021. Styrelsearvode till styrelsens ordförande utgår med 685 000 (oförändrat) kr och till envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna med 315 000 kr (oförändrat). Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet (oförändrat) och med 150 000 kr till ordförande i revisionsutskottet (oförändrat) och med 100 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat) och med 150 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet (oförändrat). För ytterligare detaljer, se not 6.
3) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/till den största aktieägaren. 
4) Närvaro avser möten fr o m det konstituerande mötet efter årsstämman den 2 april 2020 t o m avgivandet av denna årsredovisning den 15 mars 2021.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021