Skip to content

Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tio stämmovalda ledamöter som väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

På årsstämman den 6 april 2022 fastställdes att styrelsen ska ha åtta stämmovalda ledamöter.

På årsstämman den 6 april 2022 valdes följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, den 6 april 2022: Mikael Norman (ordförande), Lottie Knutson, Mikael Aru, Camilla Svenfelt, Mikael Svenfelt, Alan McLean Raleigh och Patrick Bergander. Som ny ledamot valdes Malin Jennerholm.

Därtill har arbetstagarorganisationerna utsett två arbetstagarledamöter till styrelsen, Lena Grönedal och Mikael Ström samt som suppleanter Shahram Nikpour Badr

För mer information se vår senaste årsredovisning.