Skip to content

Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tio stämmovalda ledamöter som väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

På årsstämman den 4 april 2023 fastställdes att styrelsen ska ha sju stämmovalda ledamöter.

På årsstämman den 4 april 2023 valdes följande styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma våren 2024: Mikael Norman (ordförande), Camilla Svenfelt, Mikael Svenfelt, Alan McLean Raleigh, Patrick Bergander och Malin Jennerholm. Som ny ledamot valdes Pauline Lindwall.

Därtill har arbetstagarorganisationerna utsett en arbetstagarledamot till styrelsen, Lena Grönedal samt som suppleanter Shahram Nikpour Badr.

För mer information se vår senaste årsredovisning.