Skip to content

Arvoden och ersättningar

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman den 9 april 2024 och baseras på förslag från valberedningen. Stämman beslutar även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, andra förmåner och pension.

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 800 000 kr (tidigare 750 000 kr) samt 340 000 kr (325 000 kr) till respektive övrig stämmovald ledamot. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 110 000 kr till ledamot i revisionsutskottet (tidigare 100 000 kr) och med 175 000 kr till ordförande i revisionsutskottet (tidigare 150 000 kr) samt med 100 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat) och med 150 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet (oförändrat). Det totala styrelsearvodet uppgår därmed till 3 585 000 kr (tidigare 3 400 000 kr) inklusive arvode för utskottsarbete. Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma år 2025.

Ersättning till ledande befattningshavare inklusive incitamentsprogram

De nuvarande riktlinjerna för ersättning till koncernledningen antogs på årsstämman den 9 april 2024. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen till VD/koncernchef i Cloetta-koncernen, övriga medlemmar av koncernledningen och andra befattningshavare som rapporterar direkt till VD och koncernchefen kan förutom fast grundlön bestå av: kortsiktig rörlig ersättning, aktierelaterad långsiktig rörlig ersättning, pensionsförmåner, avgångsvederlag och övriga förmåner.

För mer information se senaste års- och hållbarhetsredovisningen eller ersättningsrapporten nedan.