Arvoden och ersättningar

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman i april 2020 och baseras på förslag från valberedningen. Stämman beslutar även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, andra förmåner och pension.

Total ersättning till styrelseledamöter valda av årsstämman 2020 uppgår till 3 275 000 kr (oförändrat) i styrelsearvode. Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 685 000 kr samt med 315 000 kr till respektive övrig stämmovald ledamot.

Arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet, med 150 000 kr till ordförande i revisionsutskottet, 100 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet och med 150 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet.

Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma i april 2021. Fördelningen av arvodena framgår av tabell nedan.

Ersättning till ledande befattningshavare inklusive incitamentsprogram

Ersättningen till VD och andra medlemmar av koncernledningen består av fast lön, rörlig lön, långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, övriga förmåner samt pension. Ersättning, inklusive långsiktigt aktiebaserat program för 2018 beskrivs nedan.

Intjänad ersättning till styrelse och koncernledning 2019
Ersättningar till styrelsen, Tkr Styrelsearvode, grundlön Utskotts- arvode Rörlig lön intjänad under året, betalas följande år Rörlig långsiktig aktiebaserad ersättning    Övriga
förmåner
Summa Pensionsförmåner
Styrelsens ordförande    
Lilian Fossum Biner 663 100 - - - -
Styrelseledamöter
Camilla Svenfelt 305 100 - - - -
Mikael Aru 305 100 - - - -
Lottie Knutson 305 100 - - - -
Alan mcLean Raleigh 305 0 - - - - -
Mikael Norman 95 50 - - - -
Patrick Bergander 210 100
Mikael Svenfelt 305 150 - - - -
Total 2 493 700 - -    - 0 -
Ersättningar till VD och koncernledning, Tkr
Henri de Sauvage Nolting, VD/koncernchef 4 660 - 3 658 388 96 8 802 1 398
Övrig koncernledning () 24 703 - 10 687 3 214    2 264 40 868 5 740
Total 29 363 - 14 345 3 602    2 360 49 670 7 138
Ersättning till revisorer, Mkr                 
Revisionsarvode 6              
Övriga arvoden              
Skatterådgivning 0              
Revisionsnära rådgivning 0            
Övrigt 0              
Totala övriga arvoden 0              
Total ersättning till revisorer 6              
                 
               
2) Övrig koncernledning bestod av 12 personer från 1 januari till 31 mars 2019, 13 personer från 1 april till 30 april 2019, 12 personer från 30 april till 31 augusti 2019. Från och med 1 september bestod övrig koncernledning av 11 personer.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att ersättningen till VD och övriga personer i koncernledningen samt andra befattningshavare, direkt underställda VD, ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner och pension.

Då styrelsen finner det lämpligt ska befattningshavarna ifråga även erbjudas att delta i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, vilka ska beslutas av bolagsstämman.

Eventuell rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och vara begränsad till motsvarande en fast årslön. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön i tillägg till uppsägningstiden.

Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas. Pensionsåldern ska vara lägst 60 år och högst 67 år.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter årsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ämnen

, , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021

Tyst period – Q1 2021

23 mars 2021 - 22 april 2021

Årsstämma 2021

6 april 2021