Arvoden och ersättningar

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman i april 2017 och baseras på förslag från valberedningen. Stämman beslutar även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, andra förmåner och pension.

Total ersättning till styrelseledamöter valda av årsstämman 2017 uppgår till 2 330 000 kr i styrelsearvode och 600 000 kr i arvode för utskottsarbete. Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma i april 2018. Fördelningen av arvodena framgår av tabell nedan.

Ersättning till ledande befattningshavare inklusive incitamentsprogram

Ersättningen till VD och andra medlemmar av koncernledningen består av fast lön, rörlig lön, långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, övriga förmåner samt pension. Ersättning, inklusive långsiktigt aktiebaserat program för 2017 beskrivs nedan.

Ersättningar

Intjänad ersättning till styrelse och koncernledning 2017
Ersättningar till styrelsen, Tkr Styrelsearvode, grundlön Utskotts- arvode Rörlig lön intjänad under året, betalas följande år Rörlig långsiktig aktiebaserad ersättning Övriga
förmåner
Summa Pensionsförmåner Totalt Pensions-förpliktelser
Styrelsens ordförande                  
Lilian Fossum Biner 620 100 - -   -   - 720 -
                     
Styrelseledamöter                    
Camilla Svenfelt 285 100 - -   -   -   -
Mikael Aru 285 - - -   -   - 285 -
Lottie Knutson 285 100 - -   -   - 385 -
Mikael Norman 285 100 - -   -   - 385 -
Adriaan Nühn 285 100 - - -   - 385 -
Mikael Svenfelt 285 100 - -   -   - 385 -
Total 2 330 600 - - - 0 - 2 545 -
                     
Ersättningar till VD och koncernledning, Tkr                    
Henri de Sauvage Nolting, VD/koncernchef (1) 3 886 - - 704   69 4 659 1 113 5 772 -
Danko Maras f VD/koncernchef (CFO) (2) 378 - - 143   41 562 114 676  
Övrig koncernledning (3) 22 322 - - 3 825 4 552 30 699 5 730 36 429 -
Total 26 586 - - 4 672 4 662 35 920 6 957 42 877 -
                     
Ersättning till revisorer, Mkr                  
Revisionsarvode 3                  
Övriga arvoden                    
Skatterådgivning 0                  
Revisionsnära rådgivning 1                  
Övrigt 0                  
Totala övriga arvoden 1                  
Total ersättning till revisorer 4                  
                     
1) Tillträdde 15 februari 2017                    
2) Verkade som tf VD och koncernchef från 1 september 2016 till 14 februari 2017
3) Övrig koncernledning bestod av 8 personer från 1 januari till 14 februari 2017, 9 personer under perioden 15 februari till 28 april 2017, 10 personer under perioden 29 april till 30 september 2017 och 11 personer under perioden 30 september till 29 november 2017. Från den 30 november 2017 bestod övriga koncernledning av 10 personer.
 
 
                     

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att ersättningen till VD och övriga personer i koncernledningen samt andra befattningshavare, direkt underställda VD, ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner och pension.

Då styrelsen finner det lämpligt ska befattningshavarna ifråga även erbjudas att delta i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, vilka ska beslutas av bolagsstämman.

Eventuell rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och vara begränsad till motsvarande en fast årslön. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön i tillägg till uppsägningstiden.

Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas. Pensionsåldern ska vara lägst 60 år och högst 67 år.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter årsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ämnen

, , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2018

25 december 2018 - 24 januari 2019

Delårsrapport Q4 2018

25 januari 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019