Skip to content

Arvoden och ersättningar

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman den 4 april 2023 och baseras på förslag från valberedningen. Stämman beslutar även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, andra förmåner och pension.

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 750 000 kr (tidigare 730 000 kr) samt 325 000 kr (oförändrat) till respektive övrig stämmovald ledamot. Arvode för utskottsarbete beslutades utgå med 100 000 kr (oförändrat) till ledamot i revisionsutskottet och med 150 000 kr (oförändrat) till ordförande i revisionsutskottet och med 100 000 kr (oförändrat) till ledamot i ersättningsutskottet och med 150 000 kr (oförändrat) till ordförande i ersättningsutskottet.

Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma i april 2024.

Ersättning till ledande befattningshavare inklusive incitamentsprogram

De nuvarande riktlinjerna för ersättning till koncernledningen antogs på årsstämman den 4 april 2023. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen till VD/koncernchef i Cloetta-koncernen, övriga medlemmar av koncernledningen och andra befattningshavare som rapporterar direkt till VD och koncernchefen kan förutom fast grundlön bestå av: kortsiktig rörlig ersättning, aktierelaterad långsiktig rörlig ersättning, pensionsförmåner, avgångsvederlag och övriga förmåner.

För mer information se senaste årsredovisningen eller ersättningsrapporten nedan.