Arvoden och ersättningar

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman den 6 april 2021 och baseras på förslag från valberedningen. Stämman beslutar även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, andra förmåner och pension.

Total ersättning till styrelseledamöter valda av årsstämman 2021 uppgår till 3 275 000 kr (oförändrat) i styrelsearvode. Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 685 000 kr samt med 315 000 kr till respektive övrig stämmovald ledamot.

Arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet, med 150 000 kr till ordförande i revisionsutskottet, 100 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet och med 150 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet.

Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma i april 2022. Fördelningen av arvodena framgår av tabell nedan.

Ersättning till ledande befattningshavare inklusive incitamentsprogram

Ersättningen till VD och andra medlemmar av koncernledningen består av fast lön, rörlig lön, långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, övriga förmåner samt pension. Ersättning, inklusive långsiktigt aktiebaserat program för 2020 beskrivs nedan.

Ersättning till koncernledningen
Kostnader under 2020 Fast lön Kortsiktig rörlig ersättning intjänad under året, betalas följande år Avsättning för aktierelaterad långsiktig rörlig ersättning Övriga förmåner Summa Pensions­förmåner Totalt
Tkr
Henri de Sauvage-Nolting, VD/koncernchef 5 000 5 529 92 5 626 1 500 7 126
Övrig koncernledning1 23 863 53 2 052 1 321 27 289 5 309 32 598
Totalt 28 863 58 2 581 1 413 32 915 6 809 39 724
    varav i moderbolaget 11 878 21 1 272 353 13 524 3 478 17 002
               
               
 Utbetald ersättning 2020              
Henri de Sauvage-Nolting, VD/koncernchef 5 000 3 649 257 92 8 998 1 500 10 498
Övrig koncernledning1 23 863 10 678 381 1 321 36 243 5 309 41 552
Totalt 28 863 14 327 638 1 413 45 241 6 809 52 050
    varav i moderbolaget 11 878 7 156 257 353 19 644 3 478 23 122
             
             
Kostnader under 2019 Fast lön Kortsiktig rörlig ersättning intjänad under året, betalas följande år Avsättning för aktierelaterad långsiktig rörlig ersättning Övriga förmåner Summa Pensions­förmåner Totalt
Tkr
Henri de Sauvage-Nolting, VD/koncernchef 4 660 3 658 388 96 8 802 1 398 10 200
Övrig koncernledning2 24 703 10 687 3 214 2 264 40 868 5 740 46 608
Totalt 29 363 14 345 3 602 2 360 49 670 7 138 56 808
    varav i moderbolaget 12 203 7 170 973 1 081 21 427 3 535 24 962
               
               
Utbetald ersättning 2019              
Henri de Sauvage-Nolting, VD/koncernchef 4 660 263 - 96 5 019 1 398 6 417
Övrig koncernledning2 24 703 1 843 765 2 264 29 575 5 740 35 315
Totalt 29 363 2 106 765 2 360 34 594 7 138 41 732
    varav i moderbolaget 12 203 477 189 1 080 13 949 3 535 17 484
               
               
1)  Övrig koncernledning bestod av 10 personer under hela 2020.
2) Övrig koncernledning bestod av 11 personer från 1 januari till 31 mars 2019, 12 personer från 1 april till 30 april 2019, 11 personer från 1 maj till 31 augusti 2019. Från och med 1 september bestod övrig koncernledning av 10 personer.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att ersättningen till VD och övriga personer i koncernledningen samt andra befattningshavare, direkt underställda VD, ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner och pension.

Då styrelsen finner det lämpligt ska befattningshavarna ifråga även erbjudas att delta i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, vilka ska beslutas av bolagsstämman.

Eventuell rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och vara begränsad till motsvarande en fast årslön. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön i tillägg till uppsägningstiden.

Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas. Pensionsåldern ska vara lägst 60 år och högst 67 år.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter årsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ämnen

, , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021