Bransch- och marknadsrelaterade risker

Cloetta arbetar kontinuerligt med bedömning och utvärdering av de risker som koncernen utsätts och kan utsättas för.

Kritiska omvärldsrisker hanteras såväl strategiskt genom affärs- och produktutveckling som operativt genom dagliga inköps-, försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

Läs mer om redogörelse för bransch- och marknadsrelaterade risker utifrån sannolikhet och påverkan i dokument nedan.

 

 

RiskerSannolikhet HanteringPåverkan
Konjunktur image

Finansiella kriser kan ha en negativ inverkan på konsumtionsmönstren. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket leder till prispress.

image

Konfektyrmarknaden har historiskt påverkats jämförelsevis lite av konjunkturnedgångar i konsumentledet. Det gäller i hög grad Cloettas produkter, vilka de flesta har råd att köpa. För att stödja kundernas utveckling och stödja en sund prisutveckling samarbetar Cloetta med kunderna bland annat genom  försäljnings-aktiviteter i butik.

Konkurrens image

Konfektyrmarknaden är mycket onkurrensutsatt med flera stora aktörer. Dagligvaruhandeln erbjuder dessutom egna märkesvaror (EMV) som konkurrerar med vissa av Cloettas  produkter. Konkurrensen kan begränsa Cloettas möjligheter till prisökningar för att kompensera för ökade råvarupriser.
Cloetta kan även behöva öka investeringarna för marknadsföring och produktutveckling för att behålla eller öka sina marknadsandelar.
Cloetta är en stor aktör inom lösviktsgodis-koncept, vilket till sin natur ofta består av fleråriga kontrakt som kontinuerligt måste
förnyas. Konkurrens från andra aktörer inklusive handelskedjorna kan göra att Cloetta förlorar större kontrakt.

image

Cloetta konkurrerar på marknaden genom aktiv prissättning, produktinnovation,  produkt-kvalitet, varumärkeskännedom- och lojalitet , marknadsföring och förmågan att förutse och tillfredsställa kundernas preferenser.

Det är viktigt att Cloettas produkter upplevs ge ett större mervärde till konsumenterna än de billigare alternativen.

Cloettas marknadsföring ska vara effek-tiv. Cloetta strävar efter att erbjuda de bästa lösviktsgodiskoncepten vad avser kund- och konsumentupplevelse. Därtill görden integrerade produktionskedjan att Cloetta kan vara kost-nadseffektivt inom lösviktsgodis.

Handelns utveckling image

Dagligvaru- och servicehandeln i Europa har genomgått en konsolidering som har inneburit att stora, sofistikerade aktörer med väsentlig köpkraft har etablerats. Dessa större aktörer
är inte nödvändigtvis beroende av enskilda varumärken och kan hålla tillbaka prisökningar samt kräva ökade marknadsföringsinsatser.
De kan även använda hyllutrymme, som för
närvarande används för Cloettas produkter, till sina egna märkesvaror.

image

Cloettas starka varumärken och marknads-position tillsammans med en stark säljkår och ett bra samarbete med handeln bidrar till möjligheten att bibehålla goda relationer med handeln. Cloetta jobbar även aktivt med nya försäljningskanaler. Cloetta har en relativt bred och diversifierad kundbas, 2017 svarade Cloettas tio största kunder för ungefär 42 (43) procent
av koncernens omsättning.

Konsumenttrender Hälsa Socialt ansvar image

I konsumenternas ändrade beteende finns såväl möjligheter som risker. Hälsotrender och debatt om hälsa, vikt och socker kan ha en negativ påverkan på konfektyrkonsumtionen.
Hälso-trenden har också medfört ett ökat intresse för naturliga råvaror.

I spåren av den ökade globaliseringen ökar enskilda konsumenters medvetenhet om att deras konsumtionsvanor har effekter på miljön och socialt/etiskt i hela världen. Konsumenterna
vill veta mer om bland annat produkters ursprung, tillverkningsmetoder och råvaror. Uppgifter om att Cloetta, eller Cloettas leverantörer inte tar tillräckligt ansvar för miljön eller sociala aspekter kan skada Cloettas varumärke.

image

Hälsotrender har inte påverkat konfektyr-försäljningen i någon större utsträckning då konfektyr ofta äts för att sätta guldkant
på tillvaron. Cloetta arbetar löpande för att tillfredsställa konsumenternas preferenser. Därtill erbjuder Cloetta såväl sockerfria produkter som produkter med mindre socker samt även produkter för bättre tandhälsa. Långsiktigt är Cloettas mål att alla produkter ska vara fria från artificiella färg- och tillsatsämnen (NAFNAC).

Cloetta strävar efter att så långt möjligt föra in leverantörsuppförandekoden i samtliga avtal men kan som enskilt företag inte ensam påverka utvecklingen i världen. Cloetta har som mål att
vara öppna och genom samarbete med andra konfektyrtillverkare via organisationer identi-fiera problemområden och bidra
till förbättringar.

Lagar och skatter image

Cloetta bedriver sin verksamhet genom bolag i ett antal länder. Nya lagar, skatter eller regler på olika marknader kan komma att medföra begränsningar i verksamheten eller ställa nya
högre krav. Det finns en risk att Cloettas tolkning av tillämpliga skattelagar, skatteavtal och bestämmelser på de olika marknaderna inte är helt korrekt eller att sådana regler ändras,
eventuellt med retroaktiv verkan.

image

Cloetta gör löpande bedömningar av legala frågor, för att förutse och förbereda verksamheten för eventuella ändringar.
Införda konfektyrskatter och fettskatter påverkar ofta försäljningen kortsiktigt.
Avsättningar för rättstvister, skattetvister osv baseras på en uppskattning av kostnaderna, med stöd av juridisk rådgivning och den information som finns tillgänglig.

Råvarupriser image

Råvaruprisernas utveckling beror huvudsakligen på utbud och efterfrågan och ligger utanför Cloettas kontroll. Priset på socker och många av de andra råvaror Cloetta köper påverkas
dessutom av jordbrukspolitiska beslut inom EU om kvoter, stöd, subventioner och handelshinder men även av ökad levnadsstandard och finansiella investerares aktivitet på råvarubörser.

image

Cloetta följer löpande råvaruprisutvecklingen och alla inköp görs genom en central inköpsfunktion. För att säkerställa tillgång och prisnivåer tecknar Cloetta normalt leverantörs-kontrakt som täcker behovet av råvaror på 6–9 månaders sikt.
Om det genomsnittliga råvarupriset hade varit 10 procent högre/lägre den 31 december 2017 hade resultatet före skatt varit 150 Mkr lägre/högre.
Cloetta har som policy att kompensera ökade råvarukostnader genom höjda priser till kund.

Ämnen

, , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

26 april 2019

Cloetta Roadshow

28 april 2019 - 2 maj 2019