Skip to content

Bransch- och marknadsrelaterade risker

Cloetta arbetar kontinuerligt med att bedöma och utvärdera de risker som koncernen utsätts och kan utsättas för. Kritiska omvärldsrisker hanteras såväl strategiskt genom affärs- och produktutveckling som operativt genom dagliga inköps-, försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

Risker
SANNOLIKHET
Hantering
PÅVERKAN
Konjunktur Kriser kan ha en negativ inverkan på konsumenternas disponibla inkomster och konsumtionsmönster. De kan påverka Cloetta både i form av lägre försäljning samt genom en övergång till en större priskänslighet som kan leda till att kunder i detaljhandelsledet upplever en lägre lönsamhet, vilket i sin tur kan leda till prispress. En ny global pandemi som blossar upp kan ha en negativ påverkan på konsumtionsmönster och leda till en kraftig minskning av människors rörlighet, vilket innebär en minskad försäljning via kanaler som närbutiker och travel retail. Konfektyrmarknaden har historiskt påverkats jämförelsevis lite av konjunkturnedgångar i konsumentledet. Det gäller i hög grad Cloettas produkter, vilka de flesta har råd att köpa och våra produkter är också tillgängliga i lågprisbutiker. För att stödja kundernas verksamhet samarbetar Cloetta med kunderna bland annat genom försäljningsaktiviteter i butik. Cloettas försäljning kommer huvudsakligen från dagligvarubutiker, som förblivit öppna under en global pandemi då de ansågs samhällsviktiga.
Cloetta har visat att koncernen kan anpassa sin affärsmodell för att hantera enorma förändringar i konsumentbeteendet genom att vara flexibla och anpassningsbara.
Konkurrens Konfektyrmarknaden är mycket konkurrensutsatt med flera stora aktörer. Dagligvaruhandeln erbjuder dessutom egna märkesvaror (EMV) som konkurrerar med vissa av Cloettas produkter.
Cloetta är en stor aktör inom lösviktsgodiskoncept, vilket till sin natur ofta består av fleråriga kontrakt som kontinuerligt måste förnyas. Konkurrens från andra aktörer inklusive handelskedjorna kan göra att Cloetta förlorar större kontrakt.
Denna konkurrens betyder att Cloetta måste fortsätta sin strategiska resa för att stärka sina främsta varumärken gentemot konkurrenterna genom att välfungerande kommersiellt genomförande, inte minst genom att öka varumärkesstödet till konkurrenskraftiga nivåer. Starka varumärken leder till högre försäljning, kan hantera en övergång till fler premiumvarumärken och kan därmed ta ut högre priser.
Cloetta konkurrerar på marknaden genom en metod med ett starkt konsumentfokus. De insikter det genererar leder till produktinnovation, produktkvalitet, igenkänning av varumärket och bättre exponering i butikerna.
Cloetta strävar efter att erbjuda de bästa lösviktsgodiskoncepten vad avser kund- och konsumentupplevelse. Därtill gör den integrerade produktionskedjan att Cloetta kan vara kostnadseffektivt inom lösviktsgodis.
Handelns utveckling Dagligvaru- och servicehandeln i Europa har genomgått en konsolidering som har inneburit att stora, sofistikerade aktörer med väsentlig köpkraft har etablerats. Dessa större aktörer är inte nödvändigtvis beroende av enskilda varumärken och kan hålla tillbaka prisökningar samt kräva ökade marknadsföringsinsatser. De kan även använda hyllutrymme, som för närvarande används för Cloettas produkter, till sina egna märkesvaror.
Utvecklingen av e-handeln utmanar den nuvarande detaljhandelsstrukturen och kommer sannolikt att med tiden förändra detaljhandeln väsentligt. Införandet av självskanning i butikerna kan komma att påverka försäljningen av Cloettas produkter eftersom de ofta placeras bredvid de traditionella kassalinjerna.
Som med de flesta kundtillvända företag lägger de större detaljhandelskedjorna ner allt mer arbete på att motverka klimatförändringarna och förväntar sig att deras leverantörer också gör det.
Cloettas strategiska inriktning för att stärka sina främsta varumärken och marknadsposition tillsammans med en stark säljkår och ett bra samarbete med handeln bidrar till Cloettas möjlighet att bibehålla goda relationer med handeln. Cloetta jobbar även aktivt med nya försäljningskanaler.
Cloetta har en relativt bred och diversifierad kundbas. Cloetta arbetar med e-handel tillsammans med handeln för att de ska lära sig hur man skapar impulsdriven försäljning av konfektyrprodukter online.
Genom att stödja handeln i hur man säljer produkter även i självskanningsområden kan Cloetta upprätthålla försäljningen i utcheckningsområdet.
Cloetta anslöt sig till Science Based Targets initiative 2020 och har förbundit sig att minska sina växthusgasutsläpp med 46 procent till 2030, vilket också gör det möjligt att leva upp till kundernas förväntningar.
Konsumenttrender Hälsa och hållbarhet Hälsotrender och debatt om hälsa, vikt och socker kan ha en negativ påverkan på konfektyrkonsumtionen. Hälsotrenden har också medfört ett ökat intresse för naturliga råvaror. Därtill finns det ett växande intresse bland kunderna, särskilt i Nordamerika, för att använda läkemedel för att gå ner i vikt och där läkemedlen för att vara effektiva kräver en diet med lite socker. I spåren av den ökade globaliseringen ökar enskilda konsumenters medvetenhet om att deras konsumtionsvanor har effekter på miljön och socialt/etiskt i hela världen. Konsumenterna vill veta mer om bland annat produkters ursprung, tillverkningsmetoder och råvaror. Påståenden om att Cloetta eller Cloettas leverantörer inte tar tillräckligt ansvar för miljön eller sociala aspekter kan skada Cloettas varumärke. Hälsotrender har inte påverkat konfektyrförsäljningen i någon större utsträckning då konfektyr ofta äts för att sätta guldkant på tillvaron.
Inom ramen för sin hållbarhetsagenda har Cloetta hörnstenen ”För dig”, där vi informerar konsumenterna om produktinnehåll och kalorier, och vi arbetar på att fortsätta utveckla produkter som erbjuder alternativ med lägre sockerinnehåll eller sockerfria alternativ utöver olika storlekar på förpackningarna. Rent generellt ser vi ingen stark konsumenttrend mot godiskonsumtion. Vi arbetar även med tandhälsoförslag för att främja tandhälsa. Cloettas hållbarhetsagenda täcker sociala, miljömässiga och konsumentcentrerade områden för att förbättra våra övergripande hållbarhetsresultat. Konsumenternas ökade medvetenhet öppnar möjligheter för att informera och ge insyn i vårt hållbarhetsresultat. Det förblir en prioritet att förbättra villkoren i vår leverantörskedja, vilket avspeglas i vår Uppförandekod för leverantörer.
Cloetta använder certifierade råvaror där detta är möjligt och vill kontinuerligt förbättra förhållandena genom samarbete med leverantörer och icke-statliga organisationer.
Lagar och skatter Cloetta bedriver sin verksamhet genom bolag i ett antal länder. Nya lagar, skatter eller regler på olika marknader kan komma att medföra restriktioner i verksamheten eller ställa nya högre krav. Det finns en risk att Cloettas tolkning av tillämpliga skattelagar, skatteavtal och bestämmelser på de olika marknaderna inte är helt korrekt eller att sådana regler ändras, eventuellt med retroaktiv verkan.

Cloetta gör löpande bedömningar av legala frågor, för att förutse och förbereda verksamheten för eventuella ändringar. Införda konfektyrskatter och fettskatter påverkar ofta försäljningen kortsiktigt. Avsättningar för rättstvister, skattetvister o.s.v. baseras på en uppskattning av kostnaderna, med stöd av juridisk rådgivning och den information som finns tillgänglig. Ett ökat fokus på efterlevnad inom ett antal olika områden kommer att kräva att mer tid och resurser läggs på att säkerställa en sådan efterlevnad och rapportering.

Råvarupriser

 

Kostnadsinflation

Råvaruprisernas utveckling beror huvudsakligen på utbud och efterfrågan och ligger utanför Cloettas kontroll. Priset på socker och många av de andra råvaror Cloetta köper kan också påverkas av jordbrukspolitiska beslut inom EU om kvoter, stöd, subventioner och handelshinder men även av ökad levnadsstandard och finansiella investerares aktivitet på råvarubörser.

Insatskostnaderna, däribland för råvaror, förpackningar, frakt- och energi har ökat väsentligt och utgör en risk för negativ påverkan på Cloettas lönsamhet.

Cloetta följer löpande råvaruprisutvecklingen och alla inköp görs genom en central inköpsfunktion. För att säkerställa tillgång och prisnivåer tecknar Cloetta normalt leverantörskontrakt som täcker behovet av råvaror på 6–9 månaders sikt. Cloetta kan under extrema omständigheter välja att avvika från denna policy om det skulle krävas en större flexibilitet. Om det genomsnittliga råvarupriset hade varit 10 procent högre/lägre den 31 december 2023 hade resultatet före skatt varit cirka 200 Mkr lägre/högre. Cloetta har som policy att kompensera ökade råvarukostnader genom höjda priser till kund.

I ett läge med hög inflation är Cloettas strategi att skydda lönsamheten genom att kompensera för alla insatskostnader i absoluta termer, även inklusive förpackningar, frakt- och energikostnader, genom prisökningar mot kunderna samt genom kostnadsbesparingar och genom att minska den övergripande energiförbrukningen.

Rysslands krig i Ukraina Rysslands eskalering av kriget i Ukraina som bröt ut 2022 innebär ökade risker för en påverkan på världsekonomin, med ytterligare kostnadsinflation och störningar i leverantörskedjorna inklusive att risken för krig sprider sig till andra geografiska områden.

Cloetta har ingen betydande direkt finansiell exponering mot något av de inblandade länderna. Bolaget påverkas emellertid av stigande insatskostnader och utmaningar i de globala leverantörskedjorna, som hanteras i enlighet med vad som diskuteras i avsnitten om Råvarupriser, Kostnadsinflation, Ränterisker samt Störningar och flytt av produktionslinjer.