Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio stämmovalda ledamöter.

Styrelsens utskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott vars arbete främst är av förberedande och rådgivande karaktär.

Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse VD samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.