Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio stämmovalda ledamöter.

Styrelsens utskott

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott vars arbete främst är av förberedande och rådgivande karaktär.