Skip to content

Bokslutskommuniké kvartal 4, oktober – december 2013

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 2,6 procent till 1 441 Mkr (1 404) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,0 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 175 Mkr (82).
  • Underliggande EBIT förbättrades till 231 Mkr (200).
  • Jämförelsestörande poster uppgick till –56 Mkr (–118) och består huvudsakligen av kostnader för fabriksomstruktureringar.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116 Mkr (147).
  • Fabriksomstruktureringarna fortskrider som planerat. Produktionen i Gävle upphörde vid årsskiftet.
  • Nettoskuld/underliggande EBITDA uppgick till 4,2 ggr (5,1). Amorteringar av skulder om 68 Mkr har gjorts under kvartalet.
  • Ingen utdelning föreslås för året i linje med koncernens finansiella strategi, där fokus är att fortsätta minska nettoskulden till cirka 2,5 ggr EBITDA.
  • Förvärvet av Alrifai Nutisal AB slutfördes den 8 januari 2014. Förvärvet är i linje med Cloettas strategi att bredda sin produktportfölj inom Munchy Moments.

Kontakter

Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-52 72 88 11