Frågor och svar bolagsstyrning

 1. Var hittar jag information om Cloettas ledningsgrupp?
 2. Är rollerna som styrelseordförande och koncernchef uppdelade eller kombinerade hos Cloetta?
 3. Vad är ordförandes funktion?
 4. Hur manga medlemmar är i Cloettas styrelse? Kommer detta antal att förändras?
 5. Hur många utskott har styrelsen? Vilka är dessa?
 6. För hur lång tid väljs en ledamot i styrelsen? Väljs hela styrelsen samtidigt?
 7. Hur kompenseras styrelsen för sitt arbete?
 8. Hur många av Cloettas styrelseledamöter är oberoende?
 9. Har styrelsen möten utan att någon från Cloettas ledning är närvarande?
 10. Hur kan jag komma i kontakt med styrelsen för Cloetta?
 11. Vem är oberoende revisor för Cloetta? Hur ofta byts revisor?

 

1. Var hittar jag information om Cloettas ledningsgrupp?

En aktuell lista på styrelse och ledning finns tillgänglig på sidorna Styrelse och Ledningsgrupp.

2. Är rollerna som styrelseordförande och koncernchef uppdelade eller kombinerade hos Cloetta?

Rollerna som styrelseordförande och koncernchef har alltid varit separerade och väl definierade. Henri de Sauvage Nolting är koncernchef och Mikael Norman, en oberoende ledamot, fungerar som ordförande.

3. Vad är ordförandes funktion?

Ordförande är ansvarig för:

 • Kalla till styrelsens möten och leda mötena.
 • Bestämma dagordning för styrelsemöten i samråd med VD och styrelsens sekreterare.
 • Följa företagets utveckling via löpande kontakt med VD, säkerställa att styrelsen får information om utvecklingen av företaget.
 • Säkerställa att alla frågor hanteras enligt bolagsordningen.
 • Fungera som styrelsens talesperson när styrelsen inte är samlad.

4. Hur manga medlemmar är i Cloettas styrelse? Kommer detta antal att förändras?

Styrelsen består av 7 ledamöter som utses av årsstämman. Utöver dessa, har de fackliga organisationerna, i linje med svensk lag, utsett två ledamöter och två suppleanter. Enligt Cloettas stadgar, ska antalet ledamöter i styrelsen vara minst tre, men inte fler än 10. Exakt antal ledamöter beslutas vid varje årsstämma.

5. Hur många utskott har styrelsen? Vilka är dessa?

Styrelsen har två fasta utskott: Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet. Utöver dessa har årsmötet beslutat att de tre största aktieägarna och styrelsen skall utse en representant vardera till valberedningen.

6. För hur lång tid väljs en ledamot i styrelsen? Väljs hela styrelsen samtidigt?

Hela styrelsen väljs årligen av årsstämman vilket innebär att varje ledamot väljs för ett år i taget.

7. Hur kompenseras styrelsen för sitt arbete?

Ordförande erhåller ett årligt arvode om 685.000 kronor, och varje övrig ledamot erhåller en årlig ersättning om 315.000. Arvode för arbete i styrelsens utskott utgår med 100.000 kronor till varje ledamot i revisionsutskottet och 150.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 100 000 kronor till varje ledamot i ersättningsutskottet och 150 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet.

8. Hur många av Cloettas styrelseledamöter är oberoende?

Alla ledamöter av styrelsen är oberoende i relation till företaget och ledningen. Två av styrelsens ledamöter är inte oberoende i förhållande till de största aktieägarna.

9. Har styrelsen möten utan att någon från Cloettas ledning är närvarande?

Ja, vid de flesta möten finns tid avsatt för styrelsen att mötas utan att företagets ledning närvarande.

10. Hur kan jag komma i kontakt med styrelsen för Cloetta?

Via e-post genom företagets kommunikationsavdelning nathalie.redmo@cloetta.com, alternativt via post till styrelsen
Styrelsen för Cloetta
Box 6036
SE-171 06 Solna
Sverige

11. Vem är oberoende revisor för Cloetta? Hur ofta byts revisor?

PwC är Cloettas oberoende revisor. Aktieägarna godkänner utnämningen av Cloettas oberoende revisor årligen vid årsstämman och vid årsstämman i April 2021 beslutade stämman utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Enligt lag, ska den initiala engagemangstiden för lagstadgad revisor eller revisorsbyrå inte vara kortare än 1 år och får inte överstiga 10 år. Den initiala tioårsperioden kan utökas till en period om totalt 20 år om en revisionsupphandling med vissa krav genomförs. Dessutom kräver lagen att ‘nyckelrevisor’ roteras efter max 7 år, följt av en 3 års ”frysperiod”.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021