Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2018

Bra EBIT-utveckling och påskförsäljning

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 27,8 procent till 1 562 Mkr (1 222), varav förvärv stod för 24,5 procent och valutakursförändringar för 2,2 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 1,1 procent.
  • Rörelseresultatet, justerat uppgick till 164 Mkr (114).
  • Rörelseresultatet uppgick till 166 Mkr (97). Periodens resultat uppgick till 95 Mkr (59).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –29 Mkr (155).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,42 ggr (2,34).

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Kvartalsrapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation tisdagen den 24 april kl 10.00 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.