Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 1: januari – mars 2023

Cloetta rapporterar stark tillväxt inom både Förpackade märkesvaror och Lösviktsgodis, främst drivet av prissättning för att kompensera för högre insatskostnader. Rörelseresultatet förbättrades tack vare växande volymer, gynnsam mix och kostnadseffektivitet, samt av en tidigare påsk.

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 28,1 procent till 1 973 Mkr (1 540) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 4,6 procent.
  • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 20,5 procent under kvartalet.
  • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 32,7 procent under kvartalet.
  • Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 200 Mkr (158). Rörelseresultatet uppgick till 178 Mkr (154), påverkat av jämförelsestörande poster om -22 Mkr (-4), som huvudsakligen är relaterade till den nya fabriksanläggningen.
  • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 184 Mkr (149).
  • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 16 Mkr (9).
  • Periodens resultat uppgick till 65 Mkr (131), drivet av orealiserade valutakursdifferenser på likvida medel och jämförelsestörande poster, vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,23 kr (0,46) såväl före som efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 24 Mkr (27).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,0 ggr (1,9).

Händelser under och efter kvartalets utgång

  • Förberedelsearbetet med etableringen av den nya fabriksanläggningen i Nederländerna fortsätter. Den övergripande regulatoriska processen tar längre tid än vad som initialt beräknats och de stora planerade investeringarna förväntas därför inledas 2024 istället för senare under 2023.

Se bifogad rapport i sin helhet.

Rapporten presenteras via telefonkonferens med webbpresentation onsdagen den 26 april 2023 kl 10.00 (CET).

Telefonkonferens
Ring in på 08 5051 0031. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation
Direktsändningen finns tillgänglig på: creo-live.creomediamanager.com/dc40394f-79b6-4b5e-b4d6-8482547777c0. Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga på www.cloetta.com efter offentliggörandet.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023, kl 07.30.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.