Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 2 april – juni 2019

Stark organisk tillväxt driven av påsken och en förbättrad EBIT.

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 7,5 procent till 1 583 Mkr (1 472), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 159 Mkr (155). Periodens resultat uppgick till 97 Mkr (97). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 161 Mkr (145).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –3 Mkr (119).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,7 ggr (2,8).

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Kvartalsrapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 12 juli kl 10.00 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 08.00 (CET).

Kontakter

Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Frans Rydén, Chief Financial Officer,  08-527 288 27