Skip to content

Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2017

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 15,8 procent till 1 414 Mkr (1 221) inklusive en positiv påverkan från valutakurser om 3,1 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (148). Periodens resultat uppgick till –329 Mkr (77). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 115 Mkr (156).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 117 Mkr (114).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,77 ggr (2,82).
  • Den 28 april 2017 slutfördes förvärvet av Candyking Holding AB och dess dotterbolag.
  • Den 6 juli 2017 tecknade Cloetta ett avtal om att sälja Cloetta Italia S.r.l. till Katjes International GmbH

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 08:00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.