Skip to content

Delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2017

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 20,2 procent till 1 643 Mkr (1 367), inklusive en negativ påverkan från valutakurser på –0,6 procent. Organisk tillväxt var 0,0 procent.
  • Rörelseresultatet, justerat, uppgick till 206 Mkr (209).
  • Rörelseresultatet uppgick till 171 Mkr (180). Periodens resultat uppgick till 20 Mkr (–420).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 305 Mkr (406).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,39 ggr (2,44).
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,75 kr (0,75) per aktie och en extra utdelning om 0,75 kr (–) per aktie, sammantaget motsvarande 1,50 kr per aktie.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.