Skip to content

VD och koncernchef Bengt Barons kommentarer till resultatet för det andra kvartalet 2014

Ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat.
Cloetta fortsätter att växa och uppvisar tillväxt för fjärde kvartalet i rad. Samtidigt förbättras såväl rörelseresultatet (EBIT) som det underliggande EBIT. Förbättringen sker trots att rörelseresultatet under kvartalet påverkats av negativa valutakurseffekter. De valutakursförändringar som uppstod under första kvartalet kommer att motverkas genom prishöjningar, vilka genomförts med start den 1 juli 2014.
Rörelseresultatet förbättrades markant till 85 Mkr (54), främst beroende på att omstruktureringskostnaderna, helt enligt plan, är på väg att upphöra. Därmed konvergerar det underliggande EBIT allt mer mot rörelseresultat. Underliggande EBIT förbättrades något, trots en negativ valutakurspåverkan, till 110 Mkr (109). Den underliggande EBIT-marginalen uppgick i kvartalet till 9,4 procent (9,6). Resultatet efter skatt förbättrades till 9 Mkr (–44). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 44 Mkr (–23).

Konfektyrmarknaden

Marknaden för konfektyr har huvudsakligen varit oförändrad eller något negativ på våra marknader, utom i Sverige där den varit positiv. I Finland fortsatte marknaden att vara svag och i Nederländerna minskade marknaden efter ett positivt första kvartal. Den italienska marknaden fortsatte att minska under andra kvartalet, vilket innebär att den instabila utvecklingen fortsatt.

Cloetta fortsätter att växa

Vårt arbete med att driva tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv, ger resultat. För fjärde kvartalet i rad uppvisar vi organisk tillväxt trots en mycket negativ försäljningsutveckling i Italien och en minskning av kontraktstillverkningen. Förvärven av Nutisal och The Jelly Bean Factory bidrar därutöver till vår tillväxt. Sammantaget ökade försäljningen med 9,5 procent under kvartalet, varav 2,2 procent var organisk tillväxt och 3,7 procent var valutaeffekter.
Försäljningen ökade på samtliga marknader, utom i Italien. Försäljningstillväxten var mycket god på flertalet marknader beroende på såväl nylanseringar som fortsatt fokus på befintliga produkter. Cloettas marknadsandelar växte också på de allra flesta marknaderna.
Försäljningen av nötter under varumärket Nutisal har utvecklats positivt, men en fortsatt rejäl minskning av kontraktstillverkningen har medfört att den totala försäljningen av nötter minskade jämfört med föregående år. Vi fortsätter dock att driva försäljning av varumärket Nutisal framför kontraktstillverkning.

Omstruktureringsarbetet i det närmaste slutfört

De fabriker som övertagit produktionen från den stängda fabriken i Gävle producerar nu samma volym som Gävlefabriken innan den stängdes. Det innebär därmed att det fabriksomstruktureringsprogram som påbörjades 2012 i det närmaste kan betraktas som slutfört. Produktionen av chokladprodukten Tupla i Ljungsbro har påbörjats och produktionen förväntas vara helt övertagen under det tredje kvartalet.

Förvärvet av The Jelly Bean Factory bidrar till lönsam tillväxt

Cloetta förvärvade i maj det irländska företaget Aran Candy Ltd. med varumärket The Jelly Bean Factory. Förvärvet är ännu ett steg i strategin att utöka erbjudandet inom Munchy Moments. Det kommer att avsevärt stärka Cloettas position i Storbritannien och premiumvarumärket kan över tid lanseras på våra hemmamarknader. The Jelly Bean Factory kommer att bidra till en fortsatt lönsam tillväxt för Cloetta.

Tillväxtfokus ger resultat

Vi genomför den strategi som vi har lagt fast. Fabriksomstruktureringarna är i det närmaste slutförda, försäljningen ökar organiskt och vi har kunnat genomföra kompletterande förvärv för att ytterligare öka tillväxttakten. Det nya lösgodiskoncept som vi ska leverera till Coop Sverige med början under 2015 kommer också att bidra till ökad tillväxt. Lönsamhetsmässigt har vi under kvartalet tagit ett steg i rätt riktning. Framöver fortsätter vi att fokusera på lönsam tillväxt och integration av de förvärv vi gjort, samtidigt som vi säkerställer att de sista synergierna från fabriksomstruktureringarna realiseras.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 klockan 08.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.