Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 4: oktober – december 2022

För åttonde kvartalet i rad rapporterar Cloetta tillväxt i Förpackade märkesvaror och fortsatt volymtillväxt inom Lösviktssegmentet, med totalt sett stärkt lönsamhet. Utdelningsförslaget är i linje med föregående år och stöds av ett sunt kassaflöde och en stark balansräkning.

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 14,6 procent till 1 905 Mkr (1 662) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 5,1 procent.
  • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 6,1 procent under kvartalet.
  • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 21,0 procent under kvartalet.
  • Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 183 Mkr (157). Rörelseresultatet uppgick till 187 Mkr (157).
  • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 180 Mkr (152).
  • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 3 Mkr (5).
  • Periodens resultat uppgick till 108 Mkr (147), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,38 kr (0,51) såväl före som efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 281 Mkr (368).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 1,9 ggr (2,0).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,00) per aktie.

Se bifogad rapport i sin helhet.

Rapporten presenteras via telefonkonferens med webbpresentation fredagen den 27 januari 2023 kl 11.00. Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.

Telefonkonferens
Ring in på 08 5051 0031. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation
Direktsändningen finns tillgänglig på: http://creo-live.creomediamanager.com/fd2d5852-65a4-46c9-ae35-6f1b04f08712. Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga på www.cloetta.com efter offentliggörandet.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023, kl 07.30.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.