Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 4: oktober – december 2023

Cloetta avslutar året med ytterligare ett starkt kvartal, där både Förpackade märkesvaror och Lösviktsgodis fortsätter leverera tvåsiffrig tillväxt. Nettoomsättningen för helåret överstiger för första gången i bolagets historia 8 miljarder kronor. Försäljningen åtföljdes av ett rekordhögt rörelseresultat, trots pressade marginaler. Projektet med fabriksanläggningen fortskrider enligt plan i alla arbetsströmmar, och den tekniska förmågan att driva Europas första större utsläppsfria godisfabrik har bekräftats.

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 14,5 procent till 2 182 Mkr (1 905) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 2,8 procent.
 • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 11,1 procent under kvartalet.
 • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 13,6 procent under kvartalet.
 • Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 200 Mkr (183). Rörelseresultatet uppgick till 174 Mkr (187), påverkat av jämförelsestörande poster om -26 Mkr (4), huvudsakligen relaterade till fabriksanläggningen.
 • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 200 Mkr (180).
 • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 0 Mkr (3).
 • Periodens resultat uppgick till 138 Mkr (108), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,48 kr (0,38) såväl före som efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 478 Mkr (281).
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 1,7 ggr (1,9).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,00) per aktie.

Händelser under och efter kvartalets utgång

 • VD Henri de Sauvage-Nolting lämnar Cloetta.

Se bifogad rapport i sin helhet.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webbpresentation fredagen den 26 januari 2024 kl 10.00 (CET).

Telefonkonferens
Ring in på 08 5051 0031. Vänligen försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation
Direktsändningen finns tillgänglig på: creo-live.creomediamanager.com/2a0844fe-307a-49aa-b224-95511d5022ac. Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga på www.cloetta.com efter offentliggörandet.

 

Denna information är sådan som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-26 07:30 CET.

Mediakontakt
Cloettas IR och Kommunikation, 0766 96 59 40, ir@cloetta.com