Skip to content

Delårsrapport Q2 2014 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,5 procent till 1 238 Mkr (1 131).
  • Rörelseresultatet uppgick till 85 Mkr (54).
  • Underliggande EBIT uppgick till 110 Mkr (109).
  • Jämförelsestörande poster uppgick till –24 Mkr (–55) och består av kostnader relaterade till förvärven av Alrifai Nutisal AB och Aran Candy Ltd. samt kostnader för fabriksomstruktureringar.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44 Mkr (–23).
  • Nettoskuld/underliggande EBITDA uppgick till 4,6 ggr (4,6). Amorteringar av lån om 34 Mkr har gjorts under kvartalet.
  • Aran Candy Ltd. med varumärket The Jelly Bean Factory förvärvades den 28 maj 2014. Inledningsvis har Cloetta förvärvat 75 procent av aktierna i Aran Candy Ltd.