Skip to content

Verksamhetsrelaterade risker

De verksamhetsrelaterade riskerna går ofta att påverka, varför de normalt är reglerade med policyer, riktlinjer och instruktioner. Verksamhetsrelaterade risker är en del av Cloettas dagliga arbete och hanteras av de operativa enheterna. Med verksamhetsrelaterade risker avses bland annat risker relaterade till varumärket, flytt av produktion, försäkringsbara risker, IT-risker samt miljö-, hälso- och säkerhetsrelaterade risker.

Risker
SANNOLIKHET
Hantering
PÅVERKAN
Affärsetiska och varumärkesrisker Efterfrågan på Cloettas kända varumärken bygger på att konsumenter förknippar dessa med positiva värden. Om Cloetta eller någon av koncernens samarbetspartners vidtar någon åtgärd som står i konflikt med de värden som varumärkena representerar kan Cloettas varumärken skadas.

Cloetta bedriver ett förebyggande arbete genom att implementera en Uppförandekod, etiska riktlinjer och rutiner samt ansvarsfull marknadsföring. Cloettas Uppförandekod för leverantörer omfattar mänskliga rättigheter och arbetsrätt, affärsetik och antikorruption, hälsa och säkerhet samt miljöskydd.

Sociala förhållanden i leverantörskedjan

Cloetta använder vissa råvaror som har sitt ursprung i regioner eller länder med förhöjd risk för kränkningar av mänskliga rättigheter samt korrupt beteende.
Politisk instabilitet där råvaror framställs kan påverka tillgång och kostnader negativt.

Cloettas Uppförandekod inkluderas i samtliga leverantörsavtal. Cloetta utvärderar råmaterialgrupperna och övervakar leverantörer av vissa material baserade på sociala risker samt risker inom klimat och mänskliga rättigheter, och prioriterar samarbete med stödorganisationer.
100 procent av all kakao som köps in är Rainforest Alliance-certifierad. Cloetta köper till 100 procent RSPO-segregerad palmolja, vilket är en av de högsta standarderna för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras vid inköp av hållbart odlad palmolja. Cloettas fabriker har varit certifierade i enlighet med denna standard sedan 2019.
Cloetta har sedan 2017 köpt hållbart och spårbart sheasmör från kvinnliga kooperativ i Afrika. Cloetta deltog i ett pilotprojekt tillsammans med Rainforest Alliance för att öka inkomsterna för kakaoodlare i Afrika och kommer att fortsätta samarbetet med Living Income Fund.

Miljörisker och klimatrisker

Det finns risk för att klimatförändringarna påverkar Cloetta. Det rör sig om övergångsrisker såsom förändrade regler och skatter samt om fysiska risker. De fysiska riskerna innefattar förändringar av beständig karaktär samt av akut karaktär, exempelvis extrema väderförhållanden och naturkatastrofer som kan påverka Cloettas tillgång till råvaror och störa verksamheten direkt eller indirekt. Klimatkrisen sammanfaller med en biologisk mångfaldskris och vattenkris som direkt påverkar jordbruket. Klimatrelaterade risker ger upphov till en allt större oro bland investerare och nya initiativ som får allt mer uppmärksamhet.

Cloetta höjer ambitionsnivån för att förbättra sitt totala miljöavtryck genom arbetet med vår hållbarhetsagenda. Vi gick med i Science Based Targets initiative för att sätta upp mål och handlingsplaner för att minska vårt koldioxidavtryck genom hela vår värdekedja och i samarbete med våra intressenter. I vårt arbete med att bekämpa klimatförändringarna har vi vidtagit åtgärder för att minska utsläppen, såsom en minskad energiförbrukning i våra fabriker, att införliva veganska alternativ i vår godisportfölj samt att övergå till eldrivna tjänstebilar.
100 procent av all kakao som köps in är Rainforest Alliance certifierad. Cloetta köper till 100 procent RSPO-segregerad palmolja, vilket är en av de högsta standarderna för att säkerställa hållbart odlad palmolja som inte medför avskogning. Cloettas fabriker har varit certifierade i enlighet med denna standard sedan 2019. Cloetta hanterar verksamhetens påverkan på miljö och klimat genom systematiskt arbete inom ramen för bolagets miljöledningssystem.

Produktsäkerhetsrisker Livsmedelshantering ställer höga krav på spårbarhet, hygien och hantering. Dålig kontroll kan i värsta fall leda till kontamination eller allergiska reaktioner. Denna typ av brister i livsmedelshanteringen kan i sin tur leda till att förtroendet för Cloetta och koncernens varumärken minskar. Cloetta arbetar med förstklassiga råvaror samt i enlighet med internationella kvalitetsstandarder. Analyser genom kemikaliska och fysiska tester utförs på såväl råvaror som färdiga produkter. Frågor av betydelse för produktsäkerheten finns samlade i särskilda policyer. Planer för information eller återkallelse vid felaktigheter finns.
Försäkringsbara risker Tillgångar som fabriker och produktionsutrustning kan allvarligt skadas vid till exempel brand eller strömavbrott. Vid återtagande av produkter kan stora kostnader uppstå. Det kan resultera i direkta kostnader, ersättningskrav samt ta sig uttryck i ett minskat anseende. Varorna kan skadas under frakt. Cloetta har ett försäkringsprogram bland annat för egendoms- och ansvarsrisker som är lämpat för Cloettas verksamhet, och arbetar systematiskt för att begränsa risken för incidenter samt att ha robusta beredskapsplaner på plats för att begränsa effekter av incidenter.
Störningar och flytt av produktionslinjer Störningar och ineffektivitet i försörjningskedjan samt oönskade effekter på och från den yttre miljön, såsom brand, strejker, pandemier eller extrema väderförhållanden kan leda till driftsstopp eller leveransproblem och därmed påverka företagets verksamhet och rykte negativt. För att öka effektiviteten ser Cloetta löpande över kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen. Att flytta produktion från en fabrik till en annan är en komplex process som kan medföra störningar och förseningar i produktionen, något som i sin tur kan leda till leveransproblem. Cloetta har en god övervakningsprocess för att förutse kortsiktiga störningar både när det gäller inköp och leverans. Fabrikerna har tydliga förebyggande rutiner för att minska risk, skapa en säker arbetsplats och begränsa påverkan av störningar. Vi har också tagit fram vissa scenarier för våra anläggningar i händelse av störningar i energileveranserna. Cloetta har en erfaren och väl fungerande organisation med upparbetade rutiner för hantering.
Tillgång till rätt kompetens

Cloettas framtid är i betydande utsträckning beroende av förmågan att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner.
Med jämna mellanrum omorganiserar och effektiviserar Cloetta sin verksamhet, vilket kortsiktigt kan påverka Cloettas verksamhet negativt.

Cloetta ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Utvecklings- och uppföljningsplaner för medarbetare tillsammans med en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning bidrar till att medarbetare kan rekryteras och behållas.
Cloetta har en stark och erfaren organisation som är väl rustad att hantera organisatoriska förändringar.

IT-säkerhet Cloetta är beroende av en effektiv IT-plattform. Störningar eller fel i kritiska IT-system kan ha en direkt påverkan på både produktion, finansiella system och affärsprocesser. Under många år har ett arbete bedrivits för att harmonisera och standardisera IT-strukturen genom att minimera antalet IT-applikationer samt kontinuerligt investera i IT-infrastruktur. Exempel på riskhantering i infrastruktur är redundant nätverksaccess, med användning av SaaS (Software as a Service) för kritiska affärslösningar. IT-säkerheten ska skydda mot potentiell förlust eller skada av teknisk infrastruktur, användningen av teknik eller organisationens anseende. Koncernen har en central IT-styrning och minskar kontinuerligt risken för olika former av attacker genom att bedöma riskprofil, åtgärda det som behövs och proaktivt hantera och investera i IT-säkerhet. Slutanvändarna utbildas regelbundet i informationssäkerhet för att öka medvetenheten ytterligare.