Skip to content

Årsstämma i Cloetta AB (publ) 19 december 2011

Cloettas årsstämma ägde rum måndagen den 19 december 2011 kl. 14.00 i Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2010/2011.
Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010/2011. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Olof Svenfelt, Lennart Bohlin, Johan Hjertonsson, Ulrika Stuart Hamilton, Mikael Svenfelt samt Meg Tivéus. Årsstämman utsåg Olof Svenfelt till ordförande för styrelsen. Lennart Bohlin kvarstår som vice ordförande.
Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode med totalt 1.205.000 kr inklusive arvode för utskottsarbete att fördelas mellan ledamöterna enligt följande. Till styrelsens ordförande utgår 200.000 kr (oförändrat) och till envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna utgår 175.000 kr (oförändrat).
Arvode för utskottsarbete utgår med 30.000 kr till ledamot i revisionsutskottet (oförändrat) och med 20.000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat).
Revisor
KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB kommer att utse Helene Willberg till huvudansvarig revisor.
VD:s anförande
Vid stämman kommenterade VD Curt Petri verksamheten 2010/2011 samt utvecklingen i koncernen under första kvartalet 1 september – 30 november 2011.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens bestämmelse om räkenskapsår så att detta, istället för att omfatta tiden 1 september – 31 augusti, ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändringar av bolagsordningens bestämmelser avseende val av styrelse och revisorer samt vilka ärenden som ska behandlas vid årsstämma för att tydliggöra att val av revisorer ska ske vid varje årsstämma.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.
Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Olof Svenfelt, Mikael Svenfelt och Meg Tivéus till ledamöter i revisionsutskottet. Ersättningsutskottet utgörs av Lennart Bohlin och Ulrika Stuart Hamilton.
Övrigt
Efter stämmans slut informerade Olof Svenfelt om det föreslagna samgåendet mellan Cloetta och Leaf.
Delårsrapport för perioden september 2011– december 2011 kommer att publiceras den 10 februari 2012.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2011 klockan 16:45.

För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169
Olof Svenfelt, styrelseordförande, mobil 070-963 1930