Skip to content

Årsstämma i Cloetta AB (publ) 2 april 2020

Cloettas årsstämma ägde rum i Stockholm torsdagen den 2 april 2020.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.
Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag om att balansera de vinstmedel om 1 764 226 166 kr som stod till årsstämmans förfogande i ny räkning.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes, Mikael Aru, Patrick Bergander, Lottie Knutson, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Årsstämman valde Mikael Norman till ny styrelseledamot och ordförande för styrelsen.
Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag om att samtliga arvoden ska vara oförändrade. Arvodena uppgår således till 685 000 kr för styrelsens ordförande, 315 000 kr för respektive övrig stämmovald ledamot, 100 000 kr för ledamot i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet samt 150 000 kr för ordföranden i revisionsutskottet respektive i ersättningsutskottet.
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC kommer att utse Sofia Götmar-Blomstedt till huvudansvarig revisor.
Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram, vilka var oförändrade från förra året.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare.
Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2020)
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTI 2020. LTI 2020 har samma struktur som föregående års incitamentsprogram och omfattar maximalt 45 anställda bestående av koncernledningen och vissa chefer inom Cloetta-koncernen, indelade i tre kategorier.
Liksom tidigare krävs att deltagare har ett eget aktieägande i Cloetta för att kunna delta i LTI 2020 och att dessa aktier allokeras till LTI 2020. Deltagarna i den första kategorin (VD och koncernledningen) kan maximalt investera 12 procent av sina fasta årslöner för 2019 före skatt, deltagarna i den andra kategorin (vissa seniora chefer) kan maximalt investera 10 procent av sina fasta årslöner för 2019 före skatt och deltagarna i den tredje kategorin (vissa övriga chefer) kan maximalt investera 8 procent av sina fasta årslöner för 2019 före skatt i LTI 2020.
För den första kategorin av deltagare gäller att varje investeringsaktie berättigar till sex och en halv (6,5) prestationsaktierätter, för den andra kategorin berättigar varje investeringsaktie till fem (5) prestationsaktierätter och för den tredje kategorin gäller att varje investeringsaktie berättigar till tre och en halv (3,5) prestationsaktierätter. Varje deltagare kommer att erhålla prestationsaktierätter efter årsstämman 2020 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2020.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”, § 7 så att bestämmelsen, med anledning av förväntade kommande lagändringar inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla, samt § 9 så att lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument benämns på ett korrekt sätt.
Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Mikael Svenfelt, Alan McLean Raleigh och Mikael Norman till ledamöter i ersättningsutskottet med Mikael Svenfelt som utskottets ordförande. Revisionsutskottet utgörs av Patrick Bergander, Mikael Aru och Camilla Svenfelt med Patrick Bergander som utskottets ordförande.
Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.