Skip to content

Årsstämma i Cloetta AB (publ) 4 april 2017

Cloettas årsstämma ägde rum tisdagen den 4 april 2017 kl. 16.00 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 216 464 474 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 6 april 2017. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 11 april 2017.  

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lilian Fossum Biner, Lottie Knutson, Mikael Norman, Adriaan Nühn, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Mikael Aru valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman valde Lilian Fossum Biner till ordförande för styrelsen. Den tidigare styrelseledamoten Hans Porat lämnade styrelsen i samband med årsstämman.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 620 000 kr (oförändrat) samt 285 000 kr (oförändrat) till respektive övrig stämmovald ledamot. Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kr (oförändrat) till ledamot i revisionsutskottet och med 100 000 kr (tidigare 50 000 kr) till ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB kommer att utse Thomas Forslund till huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017)

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTI 2017. LTI 2017 omfattar maximalt 70 anställda bestående av koncernledningen och vissa nyckelpersoner inom Cloetta-koncernen, indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar VD samt de andra nio personerna i koncernledningen, den andra kategorin omfattar maximalt 33 anställda som har bedömts ha en betydande direkt påverkan på Cloettas resultat medan den tredje kategorin omfattar maximalt 27 anställda bestående av personer som har bedömts ha en indirekt påverkan på Cloettas resultat.

För att kunna delta i LTI 2017 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Cloetta (”Investeringsaktier”) och att dessa aktier allokeras till LTI 2017. Investeringsaktierna kan antingen särskilt förvärvas för LTI 2017 eller utgöras av ett befintligt aktieinnehav, förutsatt att detta inte har allokerats till tidigare incitamentsprogram. Deltagaren kan maximalt investera 10 procent av deltagarens årslön för 2017 före skatt, i LTI 2017. För den första kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) matchningsaktierätt (”Matchningsaktierätt”) och sex (6) prestationsaktierätter (”Prestationsaktierätter”) (gemensamt ”Aktierätterna”). För den andra kategorin berättigar varje Investeringsaktie till en (1) Matchningsaktierätt och fyra (4) Prestationsaktierätter. För den tredje kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) Matchningsaktierätt och två (2) Prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla Aktierätter efter årsstämman 2017 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2017. Eventuell tilldelning av B-aktier baserat på innehav av Aktierätter kommer att ske, förutom i särskilda undantagsfall, efter offentliggörande av Cloettas delårsrapport avseende första kvartalet 2020.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Mikael Norman, Adriaan Nühn och Camilla Svenfelt till ledamöter i revisionsutskottet med Mikael Norman som utskottets ordförande. Ersättningsutskottet utgörs av Mikael Svenfelt, Lottie Knutson och Lilian Fossum Biner med Mikael Svenfelt som utskottets ordförande.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017 kl. 20.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.