Skip to content

Highlights: Årsstämma i Cloetta AB (publ) 4 april 2019

Cloettas årsstämma ägde rum i Stockholm torsdagen den 4 april 2019.

Highlights:

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.
Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,0 kr per aktie, motsvarande totalt 288 619 299 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 8 april 2019. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 11 april 2019.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lilian Fossum Biner, Mikael Aru, Lottie Knutson, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Patrick Bergander valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman valde Lilian Fossum Biner till ordförande för styrelsen. Den tidigare styrelseledamoten Mikael Norman lämnade styrelsen i samband med årsstämman.
Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 685 000kr (tidigare 620 000 kr) samt 315 000kr (tidigare 285 000 kr) till respektive övrig stämmovald ledamot. Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kr (oförändrat) till ledamot i revisionsutskottet och med 150 000 kr (oförändrat) till ordförande i revisionsutskottet och med 100 000 kr (oförändrat) till ledamot i ersättningsutskottet och med 150 000 kr (tidigare 100 000 kr) till ordförande i ersättningsutskottet.
Revisor
Årsstämman beslutade att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC kommer att utse Sofia Götmar-Blomstedt till huvudansvarig revisor.
Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2019) Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTI 2019. LTI 2019 omfattar maximalt 45 anställda bestående av koncernledningen och seniora chefer inom Cloetta-koncernen, indelade i tre kategorier. Dessa personer bedöms ha en stor påverkan på Cloettas resultat. Den första kategorin omfattar VD samt de andra elva personerna i koncernledningen, den andra kategorin omfattar maximalt 10 seniora chefer som ingår i en viss chefskategori medan den tredje kategorin omfattar maximalt 23 chefer som ingår i en viss anställningskategori.
För att kunna delta i LTI 2019 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Cloetta (”Investeringsaktier”) och att dessa aktier allokeras till LTI 2019. Investeringsaktierna kan antingen särskilt förvärvas för LTI 2019 eller utgöras av ett befintligt aktieinnehav, förutsatt att detta inte har allokerats till tidigare incitamentsprogram. VD och personerna i koncernledningen kan maximalt investera 12 procent av deltagarens fasta årslön för 2019 före skatt, personer i den andra kategorin kan maximalt investera 10 procent av deltagarens fasta årslön för 2019 före skatt och personer i den tredje kategorin kan maximalt investera 8 procent av deltagarens fasta årslön för 2019 före skatt i LTI 2019.
För den första kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar till sex och en halv (6,5) prestationsaktierätter. För den andra kategorin, berättigar varje Investeringsaktie till fem (5) prestationsaktierätter. För den tredje kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till tre och en halv (3,5) prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla prestationsaktierätter efter årsstämman 2019 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2019.
Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Patrick Bergander, Mikael Aru och Camilla Svenfelt till ledamöter i revisionsutskottet med Patrcik Bergander som utskottets ordförande. Ersättningsutskottet utgörs av Mikael Svenfelt, Lottie Knutson och Lilian Fossum Biner med Mikael Svenfelt som utskottets ordförande.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.