Skip to content

Begäran om omvandling av A-aktier till B-aktier

Cloettas största aktieägare, AB Malfors Promotor, har begärt att Cloetta omvandlar 4 126 365 A-aktier till B-aktier.

I samband med samgåendet mellan Cloetta och Leaf år 2012 åtog sig AB Malfors Promotor genom avtal med Cloetta AB och två andra parter att omvandla ett visst antal av sina A-aktier till B-aktier då vissa förutsättningar gällande Cloettas skuldsättningsgrad uppnåtts. Dessa förutsättningar uppnåddes i och med utgången av år 2016.

Cloetta kommer nu att påbörja processen för omvandling av A-aktier till B-aktier i enlighet med begäran från AB Malfors Promotor. Aktiekapitalet och det totala antalet utestående aktier i Cloetta kommer att vara oförändrat efter omvandlingen. Cloetta kommer att offentliggöra när omvandlingen är genomförd.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017 kl. 11.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.