Skip to content

Bokslutskommuniké, 1 september 2008 – 31 augusti 2009

FJÄRDE KVARTALET (JUNI – AUGUSTI 2009)
– Nettoomsättning 212 Mkr (304)
– Rörelseresultat –22 Mkr (–89)
– Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster* –19 Mkr (3)
– Rörelsemarginal neg (neg)
– Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster* neg (1,0)
– Resultat före skatt –25 Mkr (–88)
– Resultat efter skatt –19 Mkr (–87)
– Resultat per aktie före och efter utspädning –0,80 kr (–3,64)
* Främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer samt nedskrivning av goodwill föregående år.
HELÅR (SEPTEMBER 2008 – AUGUSTI 2009)
– Nettoomsättning 1 184 Mkr (1 387)
– Rörelseresultat 0 Mkr (–57)
– Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster* 8 Mkr (57)
– Rörelsemarginal 0 % (neg)
– Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster* 0,7 % (4,1)
– Resultat före skatt –1 Mkr (–52)
– Resultat efter skatt 6 Mkr (–63)
– Resultat per aktie före och efter utspädning 0,23 kr (–2,63)
– Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
* Främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer och omstrukturering samt nedskrivning av goodwill föregående år.