Skip to content

Frågor och svar bolagsstyrning

En aktuell lista på styrelse och ledning finns tillgänglig på sidorna Styrelse och Ledningsgrupp.

Rollerna som styrelseordförande och koncernchef har alltid varit separerade och väl definierade. Henri de Sauvage Nolting är koncernchef och Mikael Norman, en oberoende ledamot, fungerar som ordförande.

Ordförande är ansvarig för:

  • Kalla till styrelsens möten och leda mötena
  • Bestämma dagordning för styrelsemöten i samråd med VD och styrelsens sekreterare
  • Följa företagets utveckling via löpande kontakt med VD, säkerställa att styrelsen får information om utvecklingen av företaget
  • Säkerställa att alla frågor hanteras enligt bolagsordningen
  • Fungera som styrelsens talesperson när styrelsen inte är samlad

Styrelsen består av sju ledamöter som utses av årsstämman. Utöver dessa, har de fackliga organisationerna, i linje med svensk lag, utsett en ledamot och en suppleant. Enligt Cloettas stadgar, ska antalet ledamöter i styrelsen vara minst tre, men inte fler än tio. Exakt antal ledamöter beslutas vid varje årsstämma.

Styrelsen har två fasta utskott: Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet. Utöver dessa har årsmötet beslutat att de tre största aktieägarna och styrelsen skall utse en representant vardera till valberedningen.

Hela styrelsen väljs årligen av årsstämman vilket innebär att varje ledamot väljs för ett år i taget.

Ordförande erhåller ett årligt arvode om 750 000 kronor, och varje övrig ledamot erhåller en årlig ersättning om 325 000. Arvode för arbete i styrelsens utskott utgår med 100 000 kronor till varje ledamot i revisionsutskottet och 150.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 100 000 kronor till varje ledamot i ersättningsutskottet och 150 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet.

Alla ledamöter av styrelsen är oberoende i relation till företaget och ledningen. Två av styrelsens ledamöter är inte oberoende i förhållande till de största aktieägarna.

Ja, vid de flesta möten finns tid avsatt för styrelsen att mötas utan att företagets ledning närvarande.

PwC är Cloettas oberoende revisor. Aktieägarna godkänner utnämningen av Cloettas oberoende revisor årligen vid årsstämman och vid årsstämman i april 2023 beslutade stämman utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Enligt lag, ska den initiala engagemangstiden för lagstadgad revisor eller revisorsbyrå inte vara kortare än 1 år och får inte överstiga 10 år. Den initiala tioårsperioden kan utökas till en period om totalt 20 år om en revisionsupphandling med vissa krav genomförs. Dessutom kräver lagen att ‘nyckelrevisor’ roteras efter max 7 år, följt av en 3 års ”frysperiod”.