Skip to content

Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen, utse VD samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen svarar även för att koncernen har en lämplig struktur så att styrelsen på bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över de i koncernen ingående dotterbolagen samt att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Minst en gång per år ska styrelsen utan närvaro av bolagsledningen träffa bolagets revisor, samt fortlöpande och minst en gång per år utvärdera verkställande direktörens arbete. Styrelsen ska också förbereda nödvändiga förslag inför årsstämman.

Styrelsen har sedan årsstämman 2023 haft nio ordinarie möten. Den verkställande direktören samt ekonomi- och finansdirektören, tillika styrelsens sekreterare, deltar på styrelsens sammanträden. Andra tjänstemän deltar vid behov som föredragande av särskilda ärenden.

Styrelsen ser över och fastställer årligen följande instruktioner och policyer:

 • Arbetsordning för styrelsen
 • Instruktion för verkställande direktören
 • Instruktion för finansiell rapportering
 • Arbetsordning och instruktion för revisionsutskottet
 •  Arbetsordning och instruktion för ersättningsutskottet
 • Uppförandekod
 • Kommunikationspolicy
 • Finanspolicy
 • HR-policy
 • Insiderpolicy
 • Försäkringspolicy
 • Ramverk för intern kontroll policy
 • IT-säkerhetspolicy
 • Fusions- och förvärvspolicy
 • Policy om bedrägeri
 • Policy om visselblåsning
 • Policy mot mutor och korruption
 • Handelskontrollpolicy
 • Ramverk för godkännanden
 • Ramverk för policyer
 • Valutariskpolicy
 • Kundavtalspolicy

För mer information se vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.