Skip to content

Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tio stämmovalda ledamöter som väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

På årsstämman den 9 april 2024 fastställdes att styrelsen ska ha sju stämmovalda ledamöter.

För perioden fram till nästa årsstämma, 2025, består styrelsen av Morten Falkenberg (ordförande), Patrick Bergander, Malin Jennerholm, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt, Mikael Svenfelt och Pauline Lindwall.

Årstämman 2024 beslutade att välja Morten Falkenberg till ny styrelseordförande. Mikael Norman (tidigare styrelseordförande) avböjde omval. 

Därtill har arbetstagarorganisationerna utsett en arbetstagarledamot till styrelsen, Lena Grönedal.

För mer information se vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.