Skip to content

Uppförandekod

Arbetet med företagsansvar hos Cloetta styrs av Cloettas uppförandekod (Code of Conduct). Uppförandekoden är en uppsättning riktlinjer och principer för hur företaget ska bedriva verksamheten.

De bygger på Cloettas kärnvärden; Focus, Passion, Teamplay och Pride. Cloetta är medlem av FN:s Global Compact och erkänner dess 10 principer och strävar efter att stödja dem i de samhällen och miljöer där Cloetta verkar.

Cloettas uppföranderkod gäller för alla företagets aktiviteter och tillämpas på alla marknader och länder. De fastslagna principerna i dokumentet tillämpas i alla relationer företaget har med intressenter som anställda, kunder, konsumenter, leverantörer, konkurrenter, myndigheter och icke statliga organisationer (NGO).

Uppföranderegler för Cloettas leverantörer

Cloetta ställer höga krav på våra leverantörer. Som en del i detta arbete har Cloetta brutit ner den generella uppförandekoden till specifika uppföranderegler som våra leverantörer måste följa. Läs mer om hur Cloetta arbetar med hållbara inköp under Cloettas hållbarhetsåtagande.

Principerna i uppförandekoden överensstämmer med konventionerna

  • FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter
  • ILO-konventioner
  • Organisationen för Economic Co-operation and Development (OECD):s riktlinjer för multinationella företag
  • ICC:s ramverk för ansvarsfull marknadsföring av mat och dryck
  • European Brand Association
  • FN:s Global Compact