Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2019

Fortsatt tillväxt inom förpackade varumärken och stabilt rörelseresultat.
  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 0,2 procent till 1 559 Mkr (1 562), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 2,8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 164 Mkr (166). Periodens resultat uppgick till 99 Mkr (95). Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 166 Mkr (164).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 154 Mkr (–29).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,4 ggr (2,4).

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Kvartalsrapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 26 april kl 10.00 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 08.00 (CET).

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.