Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 1: januari – mars 2022

Cloetta rapporterar ytterligare ett kvartal med stark tillväxt inom Förpackade märkesvaror och fortsatt förbättrad lönsamhet inom Lösviktssegmentet. Även om våra prishöjningar trädde i kraft under det första kvartalet började de kraftigt stigande insatskostnaderna under 2022 att påverka oss först mot slutet av kvartalet.
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 10,2 procent till 1 540 Mkr (1 398) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,1 procent.
  • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 2,5 procent under kvartalet.
  • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 23,8 procent under kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 154 Mkr (103). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 158 Mkr (107).
  • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 149 Mkr (131).
  • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 9 Mkr (-24).
  • Periodens resultat uppgick till 131 Mkr (103), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,46 kr (0,36) såväl före som efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27 Mkr (54).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 1,9 ggr (2,9).

Se bifogad rapport i sin helhet.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation tisdagen den 26 april 2022 kl 10.00 (CET). Information finns tillgänglig på www.cloetta.com.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022, kl 08.00.

Tid för publicering av delårsrapport
Tisdagen den 26 april klockan 08.00

Tid för telefonkonferens och webbpresentation
Tisdagen den 26 april klockan 10.00

Telefonkonferens
Ring in på 08 505 583 75. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation
https://cloetta-live.creo.se/220426
Välkommen att delta!

Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.