Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 2 april – juni 2018

Förbättrad EBIT och tillväxt inom förpackade varumärken

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 4,1 procent till 1 472 Mkr (1 414), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar med 3,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 155 Mkr (90). Periodens resultat uppgick till 97 Mkr (–329). Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 145 Mkr (115).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 119 Mkr (117).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,77 ggr (2,77).

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Kvartalsrapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 13 juli kl 10.00 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.